Posebni postupak oporezivanja marže za rabljena dobra

Program e-računi nudi kompletnu podršku pri nabavi i prodaji rabljenih dobara, pri čemu se primjenjuje posebni postupak oporezivanja marže.

Posebni postupak oporezivanja marže (u nastavku PPO marže) primjenjuje se za isporuke rabljenih dobara koje obavi preprodavatelj, pri čemu se na utvrđenu razliku u cijeni (maržu) obračuna PDV. Porezna osnovica je dakle marža, koja je jednaka razlici između prodajne i nabavne cijene isporučenih dobara, umanjena za iznos PDV koji je sadržan u toj marži. Na izdanim računima se u ovom slučaju ne smije izdvojeno iskazati iznos PDV, a po ulaznim se računima ne smije koristiti odbitak pretporeza.

Navedeno je regulirano Zakonom o porezu na dodanu vrijednost, članak 95. do 103. Propisano je i obavezno vođenje odvojenih evidencija za postupak oporezivanja marže i za redovan postupak oporezivanja.

U skladu s navedenim, u programu e-računi je omogućeno:

U nastavku navodimo opis postupka koji morate slijediti, kako bi se prilikom izrade obračuna PDV automatski popunili obrasci PDV-MI i PDV-MU.

1.1 Obavezni podaci pri unosu rabljenih dobara u šifrarnik

U šifrarniku artikala je pri unosu rabljenog dobra obavezno pohraniti podatak o nabavnoj cijeni, što je preduvjet za ispravan izračun razlike u cijeni te u skladu s time, ispravan izračun iznosa PDV pri prodaji rabljenog dobra:

  
Pohrana nabavne cijene rabljenog dobra
  
  Slika 1: Pohrana nabavne cijene rabljenog dobra

Ovdje možemo pohraniti i vrstu prodaje Posebni postupak oporezivanja marže u prometu rabljenih dobara, pa će u tom slučaju taj podatak automatski biti prenijet izravno na izlazni račun:

  
Pohrana vrste prodaje za prijenos na izlazni račun
  
  Slika 2: Pohrana vrste prodaje za prijenos na izlazni račun

Po ispravnom evidentiranju artikla - rabljenog dobra u šifrarnik, krenuti možemo s pisanjem računa.

 

1.2. Obrazac PDV-MI

Za pravilan sadržaj računa i ispravno generiranje obrasca PDV-MI vrlo je važno pripaziti na odabir ispravne vrste prodaje na stavci/artiklu pri prodaji rabljenog dobra.

Pri pisanju računa ne koristimo opciju Unos stavke već artikal obavezno prenesemo iz šifrarnika klikom na gumb Dodavanje artikla. Po dodavanju artikla - rabljenog dobra na račun, u polju Stopa PDV-a pohranjujemo 25% - Posebni postupak oporezivanja marže u prometu rabljenih dobara, kao što je prikazano na slici dolje:

  
Odabir vrste prodaje na stavci računa
  
  Slika 3: Odabir vrste prodaje na stavci računa

Po prijenosu artikla iz šifrarnika, na samom računu dobivamo na uvid nabavu cijenu, koju smo prethodno pohranili na artiklu. Za uvid u informativni izračun razlike u cijeni (marže), u alatnoj traci računa kliknemo na Više >> Informativni izračun razlike u cijeni:

  
Informativni izračun i pregled razlike u cijeni izravno na računu
  
  Slika 4: Informativni izračun i pregled razlike u cijeni izravno na računu

Po izdavanju računa, na dokumentu nije iskazan obračunat PDV, što je u ovom slučaju ispravno:

  
Na računu nije prikazan izračunat PDV
  
  Slika 5: Na računu nije prikazan izračunat PDV

Pri izradi obračuna PDV automatski se kreira zapis u obrascu PDV-MI, dok se u K-IRA račun ne iskazuje:

  
Iskazivanje računa u obrascu PDV-MI
  
  Slika 6: Iskazivanje računa u obrascu PDV-MI

Klikom na gumb Ispis izaberemo željeni format i ispišemo obrazac PDV-MI:

  
Ispis obrasca PDV-MI
  
  Slika 7: Ispis obrasca PDV-MI

Izračunata obveza PDV-a iskazana je u polju II.3 PDV obrasca:

  
Iskazivanje obveze PDV-a u obrascu PDV, po računu za prodaju rabljenog dobra
  
  Slika 8: Iskazivanje obveze PDV-a u obrascu PDV, po računu za prodaju rabljenog dobra

Ispravnim unosom računa, istovremeno smo osigurali i ispravno automatsko knjiženje dokumenta u glavnu knjigu:

  
Automatsko knjiženje računa za prodaju rabljenog dobra
  
  Slika 9: Automatsko knjiženje računa za prodaju rabljenog dobra

 

1.3. Obrazac PDV-MU

Za prijenos ulaznih računa za nabavu rabljenih dobara u obrazac PDV-MU, vrlo je važno pripaziti na ispravan unos podataka na ulazni račun. U nastavku navodimo primjer ispravnog unosa UR za nabavu rabljenog dobra.

Po unosu osnovnih podataka ulaznog računa, stavku obavezno dodajemo klikom na gumb Dodaj artikal. Na stavci istovremeno biramo vrstu isporuke Primljena dobra po posebnom postupku u prometu rabljenih dobara i obavezno označavamo Ne ide u PDV, kao što prikazuje slika dolje:

  
Dodavanje artikla na ulazni račun i unos obaveznih parametara na stavku/artikal
  
  Slika 10: Dodavanje artikla na ulazni račun i unos obaveznih parametara na stavku/artikal

Po unosu je stavka UR označena kao neoporeziva, što je u ovom slučaju ispravno:

  
Prikaz sadržaja ulaznog računa za rabljeno dobro
  
  Slika 11: Prikaz sadržaja ulaznog računa za rabljeno dobro

Pri izradi obračuna PDV, automatski se kreira zapis u obrascu PDV-MU, dok se u K-URA račun ne iskazuje:

  
Iskazivanje ulaznog računa u obrascu PDV-MU
  
  Slika 12: Iskazivanje ulaznog računa u obrascu PDV-MU

Klikom na gumb Ispis izaberemo željeni format i ispišemo obrazac PDV-MU:

  
Ispis obrasca PDV-MU
  
  Slika 13: Ispis obrasca PDV-MU

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024