Dodatne informacije

 

1. Priprava našega programa na zakonske spremembe 1. 7. 2013

Sprememba stopenj davka je bila tudi objavljena v Uradnem listu RS, št. 46/13. Podlago za zvišanje teh stopenj boste našli v 60.a členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314-A [http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_ZAKO6632.html]). Sprememba se začne uporabljati s 1. 7. 2013.

Opis spremembeDo 30. 6. 2013Od 1. 7. 2013
Splošna stopnja DDV20 %22 %
Znižana stopnja DDV8,5 %9,5 %

Posebna pravila glede prehodnega obdobja, ki so za ta prehod posebej določena v ZIPRS1314-A, kljub temu, da imamo določena pravila že določena v samem ZDDV-1. V tem primeru zato upoštevamo pravila iz ZIPRS1314-A:


PrimeriPrehodna pravila
Prejem celotnega predplačila pred 1. 7. 2013 za dobavo blaga ali storitev, ki bo v celoti opravljena po 1. 7. 2013DDV se obračuna po 8,5 % oziroma 20 % odvisno od vrste dobave
Prejem delnega predplačila pred 1. 7. 2013 za dobavo blaga ali storitev, ki bo opravljena po 1. 7. 2013 Obračun DDV od delnega predplačila pred 1. 7. 2013 po 8,5 % oziroma 20 % (odvisno od vrste dobave). Od preostalega zneska se obračuna DDV po 9,5 % oziroma 22 % (odvisno od vrste dobave)
Delna dobava blaga ali storitev pred 1. 7. 2013 in preostali del po 1. 7. 2013 1. možnost: Obračun DDV po 9,5 % oziroma 22 % za celotno dobavo blaga ali storitev. 2. možnost: Na dan 30. 6. 2013 se lahko obračuna DDV po 8,5 % oziroma 20 % od delnih dobav, če bo račun za že opravljene dobave izdan najkasneje do 20. julija 2013.


Nastanek davčne obveznosti ni pogojen z datumom izdaje računa, kadar se opravlja promet znotraj RS (in kadar ni opravljena dobava blaga v EU oziroma pridobitev iz EU). To pomeni, da če račun izdate npr. 3. 7. 2013 za dobavo blaga, ki je bila opravljena v RS slovenskemu davčnemu zavezancu 20. 6. 2013, ne upoštevate pravil za obdavčitev z DDV na dan 3. 7. 2013, ko izdate račun za opravljeno dobavo, temveč na dan 20. 6. 2013, ko ste opravili dobavo blaga. V tem primeru bi tako obračunali DDV po stopnji, ki je veljala na dan 20. 6. 2013, torej po 20 % davčni stopnji oziroma 8,5 % stopnji, če bi prodali blago iz seznama vrst blaga in storitev, ki so obdavčene z znižano davčno stopnjo. Po osnovnem pravilu po ZDDV-1 [http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006117&stevilka=5012] velja, da nastane obveznost obračuna DDV na dan, ko je dobava blaga ali storitev opravljena (ko je ta dobava zaključena). Ostala posebna pravila, ki veljajo za obračun DDV so določena v 33. 35. členu ZDDV-1 [http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006117&stevilka=5012]. Med njimi boste našli posebno pravilo pri prejemu predplačila, po katerem obveznost obračuna DDV nastane na dan prejema predplačila (5. odstavek 33. člena ZDDV-1 [http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006117&stevilka=5012]) oziroma od danega predplačila, ko je DDV dolžan obračunati prejemnik blaga ali storitev (33. a člen ZDDV-1 [http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006117&stevilka=5012]). Pri danih predplačilih za pridobitev blaga iz EU in pri prejetih predplačilih za dobavljeno blago v EU še vedno velja, da na dan tako danega oziroma prejetega predplačila ne nastane obveznost obračuna DDV.

 

1.1. Prilagoditev programa pri prehodu na nove stopnje

Prehod na nove stopnje DDV 22 % in 9,5 % bo v programu avtomatski. Paziti pa morate pri vnosu datumov dokumentov, da vam program ponudi pravilno stopnjo DDV glede na pravila, opisana v tabeli [1] v prejšnjem poglavju.

To pomeni, da bo vse stare dokumente, izdane po stari stopnji, še vedno možno izpisati z uporabo stare stopnje DDV. Paziti morate pri spreminjanju datumov dokumentov. Če boste spremenili datum dokumenta, ki vpliva na spremembo stopnje DDV, se vam bo dokument izpisal po spremenjeni stopnji.

Edina stvar, ki jo morate morate pri prehodu na nove stopnje ročno pognati, je obdelava [1.2], ki avtomatsko preračuna maloprodajne cen pri kalkulacijah artikla. Ko obdelavo poženete, program vse cene spremeni sam, glede na pogoje, ki ste jih izbrali.

 

1.2. Popravek stopnje DDV ter maloprodajnih cen pri kalkulacijah artikla

Zaradi spremembe stopnje DDV je v šifrantu artiklov potrebno popraviti kalkulacije artiklov, da se upošteva nova stopnja DDV. V meniju |Zaloge -> obdelave izberete obdelavo za preračun kalkulacij:

  
Zagon obdelave za preračun MPC pri kalkulacijah artiklov
  
  Slika 1: Zagon obdelave za preračun MPC pri kalkulacijah artiklov


Odvisno od tega, ali želite obdržati enako končno ceno, ali enako maržo, izberete ustrezno opcijo:

  
Fiksiranje vrednosti
  
  Slika 2: Fiksiranje vrednosti


Ko zaženete obdelavo, vam program samodejno poažurira vse kalkulacije cen glede na novo stopnjo DDV.

 

2. Obračun DDV po 16.3.2011 (66.a člen ZDDV-1 in ZPreZP)

Da bi se izboljšala plačilna disciplina in s tem odpravila vse večja nelikvidnost gospodarskih subjektov, je bil sprejet Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (Uradni list RS 18/11; ZPreZP).

Za nepravočasna plačila računov po ZPreZP [http://www.uradni-list.si/1/content?id=102648] je za prejemnike blaga in storitev, ki so davčni zavezanci, v novem 66.a členu ZDDV-1 [http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201118&stevilka=765] določena dodatna sankcija : popravek odbitka DDV. ZPreZP [http://www.uradni-list.si/1/content?id=102648] in sprememba ZDDV-1 sta pričela veljati 16.marca 2011.

Če davčni zavezanec ne opravi dolžnosti po ZPreZP [http://www.uradni-list.si/1/content?id=102648] in svoje zapadle neplačane obveznosti ne prijavi v prvi krog obveznega večstranskega pobota, zanj Zakon o dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-D [http://www.uradni-list.si/1/content?id=48850]) predvideva naslednje omejitve:

Davčni zavezanec, ki je ob prejetju računa odbil vstopni DDV, računa pa do dneva zapadlosti ni plačal, mora svojo davčno obveznost povečati za znesek odbitega DDV. V kolikor ob prejetju računa vstopnega DDV ni odbil, ga bo lahko odbil v davčnem obdobju, v katerem bo račun plačal.

Davčni zavezanec mora davčnemu organu zagotoviti informacijo o neuveljavljanju odbitka DDV, povečanju ali zmanjšanju odbitka DDV v elektronski obliki, in sicer ob predložitvi obračuna DDV za zadevno davčno obdobje.

Več o tem si lahko preberete na naslovu:

http://www.eracunovodstvo.org/blog/racunovodstvo/razlaga-66-a-clena-zddv-1-uveljavljanje-odbitka-ddv-pri-neplacanih-racunih/

 

2.1. Izvajanje 66.a člena ZDDV-1

V nadaljevanju v zvezi z izvajanjem 66.a člena ZDDV-1 navajamo konkretne primere glede uveljavljanja odbitka DDV pri neplačanih računih.

(vir: Pojasnilo DURS, št. 4230-4264/2011-1, 16. 5. 2011 [http://www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/davek_na_dodano_vrednost_pojasnila/odbitek_ddv/izvajanje_66a_clena_zddv_1/])


Primer 1:

Če davčni zavezanec neporavnano obveznost prijavi v prvi krog pobota [http://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/Vecstranski_pobot/Urnik?md_id_menu=488], ima pravico do odbitka DDV v obračunu za mesec marec.

Če davčni zavezanec neporavnane obveznosti ne prijavi v prvi krog pobota [http://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/Vecstranski_pobot/Urnik?md_id_menu=488], pravice do odbitka DDV v davčnem obdobju marec nima, zato mora za navedeni mesec poročati o neuveljavljanju odbitka DDV.

Primer 2:

Enaka situacija kot v Primeru 1, vendar pa je obveznost poravnana 5. 4.

Davčni zavezanec odbitek DDV v obračunu za marec lahko uveljavlja, ker je plačal pred izvedbo prvega kroga pobota [http://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/Vecstranski_pobot/Urnik?md_id_menu=488], mu odbitka DDV ni treba popravljati.

Primer 3:

Enaka situacija kot v Primeru 1, vendar je obveznost poravnana 20. 4.

Če neporavnane obveznosti davčni zavezanec ne prijavi v prvi krog pobota [http://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/Vecstranski_pobot/Urnik?md_id_menu=488], pravice do odbitka DDV nima, zato mora za mesec marec poročati o neuveljavljanju odbitka DDV. Ker je obveznost poravnal v mesecu aprilu po prvem krogu obveznega pobota, lahko odbitek DDV uveljavi v obračunu DDV za mesec april (povečanje odbitka DDV) in poda informacijo o povečanju odbitka DDV.

Primer 4:

Davčni zavezanec lahko uveljavlja odbitek DDV v junijskem obračunu.

Če davčni zavezanec neporavnano obveznost prijavi v prvi krog pobota [http://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/Vecstranski_pobot/Urnik?md_id_menu=488], mu odbitka DDV ni treba popravljati.

Če neporavnane obveznosti ne prijavi v prvi krog pobota [http://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/Vecstranski_pobot/Urnik?md_id_menu=488], mora v julijskem obračunu odbitek DDV popravljati, saj je v tem davčnem obdobju nastala zamuda, in poročati o zmanjšanju odbitka DDV.

Primer 5:

Enaka situacija kot v Primeru 4, vendar pa je obveznost poravnana 25. 8.

Davčni zavezanec lahko uveljavlja odbitek DDV v junijskem obračunu.

Če davčni zavezanec neporavnane obveznosti ne prijavi v prvi krog pobota [http://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/Vecstranski_pobot/Urnik?md_id_menu=488], mora v julijskem obračunu popravljati odbitek DDV in podati informacijo o zmanjšanju odbitka DDV. V obračunu za avgust lahko poveča odbitek DDV in poda informacijo o povečanju odbitka DDV.

Primer 6:

Davčni zavezanec lahko uveljavlja odbitek DDV v obračunu za mesec marec. Ker je plačal pred izvedbo prvega kroga obveznega večstranskega pobota, mu odbitka DDV ni treba popravljati.

Primer 7:

Davčni zavezanec lahko uveljavlja odbitek DDV v obračunu za marec. Ker je bila obveznost poravnana v istem davčnem obdobju, kot je nastala zamuda, mu odbitka DDV ni treba popravljati, zato mu tudi ni treba podati informacije.

Primer 8:

Davčni zavezanec lahko uveljavlja odbitek DDV v obračunu za mesec junij.

Če davčni zavezanec neporavnano obveznost ni prijavil v prvi krog pobota [http://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/Vecstranski_pobot/Urnik?md_id_menu=488], mora v julijskem obračunu popravljati odbitek DDV in poročati o zmanjšanju odbitka DDV. Ker je obveznost poravnana v mesecu avgustu, lahko odbitek DDV uveljavi v obračunu DDV za mesec avgust in poda informacijo o povečanju odbitka DDV.

To pojasnilo je usklajeno z Ministrstvom za finance.

 

2.2. Priprava obrazca DDV-O po ZDDV-1D

Obrazec DDV-O ostaja enak kot pred uvedbo člena 66.a [http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201118&stevilka=765]. Dodana je le priloga, kamor se vpisuje informacija o odbitku po 66.a členu:

  
Priloga obrazca z informacijo o odbitku po 66.a členu
  
  Slika 3: Priloga obrazca z informacijo o odbitku po 66.a členu


Ta informacija se vključi tudi v polja 31, 41 in 42.

Zaradi različnega tolmačenja razlage DURS v zvezi z obračunom ddv s strani uporabnikov programa e-racuni, tu navajamo vir, na osnovi katerega naš program zajema zneske v polja 31, 41 in 42:

Pojasnilo DURS z dne 11.7.2011 [http://www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/davek_na_dodano_vrednost_pojasnila/knjigovodstvo/knjizenje_davcne_osnove_po_prejetih_racunih_in_66a_clen_zddv_1/]


  
Sprememba zneskov na obrazcu DDV-O po uvedbi 66.a člena
  
  Slika 4: Sprememba zneskov na obrazcu DDV-O po uvedbi 66.a člena

 

2.3. Nove evidence prejetih računov

Po uvedbi 66.a člena je bilo potrebno dodati tudi nove evidence prejetih računov, na podlagi katerih lahko primerjate zneske na obrazcu in v knjigi prejetih računov. Evidenca PR namreč vsebinsko ni predpisana, služi le za pregled popravkov davka.

Evidenca PR-O:

Evidenca PR-P:

Evidenca PR-Neuveljavljen davek:

Evidenca PR-Povečan davek:

Evidenca PR-Zmanjšan davek (storno DDV):

  
Izpis evidenc PR
  
  Slika 5: Izpis evidenc PR2.3.1 Primerjava med obrazcem DDV-O in evidencami PR, IR

Za lažjo predstavo in preverjanje pravilnosti zneskov na obrazcu s knjigo prejetih računov, je na naslednji sliki prikazana primerjava med evidencami PR, IR in polji na obrazcu:

  
Obrazec DDV-O
  
  Slika 6: Obrazec DDV-O

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024