Poročila, izpisi, bilance

V modulu glavna knjiga so na voljo naslednji izpisi:

 

1. Prenos zaključka poslovnega leta v otvoritev novega poslovnega leta

Preden prenesemo zaključek poslovnega leta v otvoritev novega, je pomembno to, da nastavimo način izračuna otvoritve tekočega leta na otvoritvena temeljnica knjižena v tekočem letu.

Sama obdelava pa je doesgljiva preko menija |Poročanje |Vse obdelave |Računovodstvo |Dvostavno računovodstvo kjer izberemo povezavo Prenos zaključka poslovnega leta v otvoritev novega poslovnega leta. Po kliku na to povezavo se nam odpre maska za vnos kriterijev prenosa zaključka poslovnega leta, ki izgleda takole:

  
Vnesemo kriterije za prenos zaključka poslovnega leta
  
  Slika 1:  Vnesemo kriterije za prenos zaključka poslovnega leta

Novo poslovno letoIzberemo poslovno leto v katerega bomo zaključek prejšnjega poslovnega leta prenesli.
Konto/-i, ki jih želite prenesti(pustite prazno za vse konte)Izberemo konto, na katerem so odprte postavke, ki jih želimo prenesti v otvoritev novega poslovnega leta. V kolikor želite v otvoritev novega poslovnega leta prenesti odprte psotavke na vseh kontih, pustite polje prazno, kar pa ne priporočamo pred zaključkom poslovnega leta 2006.
Konto za negativne izravnave teč. razlikIzberemo konto na katerega se bodo prenesle negativne izravnave tečajnih razlik.
Konto za pozitivne izravnave teč. razlikIzberemo konto na katerega se bodo prenesle pozitivne izravnave tečajnih razlik.
Minimalni saldo na saldakontu za prenos v otvoritev novega leta

Ko smo vnesli vse kriterije, poženemo obdelavo s klikom na gumb Zaženi

Po zaključku te obdelave se bo ustvarila otvoritvena temeljnica za 2016 v EUR-o z odprtimi postavkami.

 

2. Saldo po partnerjih in kontih

Poročilo uporabljamo, kadar želimo izpis prometa in končnega salda po partnerjih na določenem kontu ali sumarno za več kontov skupaj. Pred izdelavo izpisa vnesemo kriterije po katerih želimo, da se računa saldo.

  
Vnos kriterijev za izpis salda po partnerjih in kontih
  
  Slika 2:  Vnos kriterijev za izpis salda po partnerjih in kontih

V vnosna polja za posamezne kriterije vnesemo naslednje vrednosti:

Konto/-iVnesemo številko konta ali številke več kontov za katere želimo izračun salda po partnerjih. Konto lahko tudi izberemo s klikom na dropDown.gif. Če želimo izpis salda sumarno za več točno določenih kontov vpišemo številke tako, da jih ločimo z vejico npr. 1200,1210. Izpis vseh sumarnih saldov za razred kontov naredimo tako, da vpišemo npr. 1*. Kriterije lahko tudi kombiniramo tako, da vpišemo 1200,16*,17*.
Obdobje od/doČe želimo, da se saldo izračuna sam na podlagi knjižb znotraj določenega obdobja, potem vnesemo datumsko obdobje. Običajno pustimo obdobje knjiženja odprto in pustimo ta kriterij prazen.
Datum dokum. od/doČe želimo, da se saldo izračuna samo na podlagi knjižb, katerih datum dokumenta je znotraj določenega časovnega obdobja, potem vnesemo kriterij za datum dokumenta. Primer: promet in saldo izdanih računov po partnerjih za leto 2003 dobimo tako, da omejimo datume dokumentov na obdobje od 1.1.2003 do 31.12.2003.
Datum knjiženja od/doČe želimo, da se saldo izračuna sam na podlagi določenega obdobja knjiženja, potem vnesemo datumsko obdobje.
Postavke zapadle do dneČe želimo, da se pri izračunu končnega salda upoštevajo le knjižbe zapadle do določenega dne, potem vpišemo datum zapadlosti knjižb.
Izpis partnerjev brez prometaOznačimo v primeru, ko želimo, da se na izpisu izpišejo tudi partnerji brez prometa.
Izpis partnerjev z ničelnim saldomOznačimo v primeru, ko želimo, da se izpišejo tudi partnerji z ničelnim saldom. V tem primeru je na izpisu pri teh partnerjih razviden le njihov promet (debetni promet je enak prometu na strani kredit).
Podroben prikaz za vsak konto V temu primeru se izpisuje poročilo podrobno za vsak konto svoja vrstica.
Izpis za...Izpisujemo lahko za vse partnerje ali posebno določenega partnerja. Mogoče je izpisati poročilo za vse dobavitelje ali kupce na določenemu stroškovnemu mestu.
Tip datotekeIzberemo format dokumenta v katerem želimo izpis (MS Word, Adobe PDF ali OpenOffice).

S klikom na gumb Zaženi se prične priprava izpisa.

  
Izpis salda po partnerjih in kontih
  
  Slika 3:  Izpis salda po partnerjih in kontih

Kot je razvidno iz zgornje slike, se za izbrani konto (v našem primeru konto 120) izpišejo prometi in končni saldo po partnerjih.

 

3. Seznam odprtih postavk in salda po partnerjih na določen datum

Poročilo nam izpiše seznam odprtih postavk na določenem saldakontu na določen dan. Seznam odprtih postavk je grupiran po dokumentih in po partnerjih. Pred izdelavo poročila vnesemo parametre, ki določajo izdelavo poročila:

  
Zagon poročila
  
  Slika 4:  Zagon poročila

Poslovno letoIzberemo poslovno leto.
KontoIzberemo saldakonto.
Datum otvoritveVnesemo datum, ki se šteje kot otvoritev. Vse knjižbe, ki so še odprte pred tem datumom, bodo v poročilu izpisane v eni vrstici kot skupna otvoritvena postavka.
DatumVnesemo datum za katerega želimo izpis odprtih postavk. Knjižbe, ki so bile zaprte po tem datumu se bodo štele, kot odprte ne glede na to, da so v času izdelave poročila že zaprte.
Način izpisaIzberemo na kakšen način bomo izpisali odprte postavke: samo izpis salda oz. odprtega zneska po dokumentih ali podroben izpis seznama odprtih knjižb na saldakontih.
Sortiraj poIzberemo po katerem kriteriju naj bodo sortirani podatki.
Tip datoteke:Na koncu še izberemo tip datoteke v katerem želimo izpisati obrazec.

Po zaključku obdelave se izdela dokument s seznamom odprtih postavk:

  
Izgled poročila
  
  Slika 5:  Izgled poročila

 

4. Izpis odprtih postavk po številu dni zamude od zapadlosti plačila

  
Izpis odprtih postavk po številu dni zamude od zapadlosti plačila
  
  Slika 6:  Izpis odprtih postavk po številu dni zamude od zapadlosti plačila

 

5. Podroben izpis odprtih postavk po številu dni preteklih od datuma zapadlosti plačila

  
Podroben izpis odprtih postavk po številu dni preteklih od datuma zapadlosti plačila
  
  Slika 7:  Podroben izpis odprtih postavk po številu dni preteklih od datuma zapadlosti plačila

 

6. Izpis bruto bilance

Poročilo uporabljamo za izpis sintetične ali analitične bruto bilance. Pred izdelavo izpisa vnesemo kriterije izpisa bruto bilance.

  
Vnos kriterijev za izpis bruto bilance
  
  Slika 8:  Vnos kriterijev za izpis bruto bilance

V vnosna polja za posamezne kriterije vnesemo naslednje vrednosti:

Poslovno letoIzberemo poslovno leto.
Obdobje od/doVnesemo obdobje za katero želimo izpis bruto bilance. Pri izdelavi izpisa se bodo upoštevale vse knjižbe, ki imajo datum obdobja znotraj vnešenega obdobja.
Str.mestoIzberemo stroškovno mesto za katero želimo bruto bilanco.
Status otvoritvene temeljniceIzberemo status otvoritvene temeljnic, ki se bodo upoštevale pri izdelavi bilance.
Status temeljnice v obdobjuIzberemo status temeljnice v izbranem obdobju, ki se bo upošteval pri izdelavi bilance.
Izpiši konte brez knjižbOznačite opcijo, če ne želite, da se na analitični bruto bilanci izpisujejo konti brez knjižb in otvoritvenega stanja.
Izpis analitične bilanceOznačite opcijo, če želite izpis analitične bilance, kjer so izpisani prometi in saldi vseh analitičnih kontov iz kontnega načrta.
Izpis po stroškovnih mestihLočeno po stroškovnih mestih.
Izpis brez preloma strani po razredu konta Ni prelomov strani - bolj optimiziran izpis.
Izpiši na A4 pokončno možnost pokončnega izpisa in ne ležečega, kot je privzeto.
Jezikovna variantaV padajočem meniju izberemo v katerem jeziku želimo izpisati bruto bilanco.
Tip datotekeIzberemo format dokumenta v katerem želimo izpis (MS Word, Adobe PDF ali OpenOffice).

S klikom na gumb Zaženi se prične priprava za izpis bruto bilance po izbranih kriterijih.


  
Izpis bruto bilance za razrede
  
  Slika 9:  Izpis bruto bilance za razrede
  
Izpis analitične bilance za posamezni razred
  
  Slika 10:  Izpis analitične bilance za posamezni razred

Za izdelavo drugih bilančnih izpisov (Izkaz poslovnega izida, Bilanca stanja, glej poglavje Bilančna poročila.

 

7. Realizacija po mesecih

Poročilo izpiše seznam prihodkov in odhodkov podjetja za vsak mesec v določenem obdobju, ki ga izberemo pred začetkom obdelave poročila, posebej.


V meniju |Poročanje |Vsa poročila |Računovodstvo |Dvostavno knjigovodstvo |Bilance in poslovna poročila izberemo povezavo Izpis realizacije za obdobje po mesecih in odpre se nam standardna maska za zagon poročila, kjer moramo vnesti vse potrebne kriterije za zagon. Maska izgleda takole:

  
Maska s kriteriji za zagon poročila
  
  Slika 11:  Maska s kriteriji za zagon poročila

Kriteriji so sledeči:

Obdobje od: Obdobje do:Vpišemo datum obdobja od: do: za katerega bo izpisana realizacija.
Formula za izračun prihodkov:Vpišemo formulo s katero izračunamo prihodke. Več o tam kako zapišemo formule za izračun prometov najdete v poglavju o bilancah.
Formula za izračun odhodkov:Vpišemo formulo s katero izračunamo odhodke.
Str. mesto:Iz seznama izberemo stroškovno mesto za aktero želimo izpisati prihodke in odhodke.
Den. valutaIzberemo v kateri denarni valuti se naj prikažejo podatki.
Tip datoteke:Na koncu še izberemo tip datoteke v katerem želimo izpisati obrazec.

Ko smo vnesli vse potrebne kriterije kliknemo na gumb Zaženi za pripravo poročila.

Končano poročilo izgleda npr. takole:

  
Poročilo realizacije po mesecih za izbrano stroškovno mesto
  
  Slika 12:  Poročilo realizacije po mesecih za izbrano stroškovno mesto

 

8. Realizacija po stroškovnih mestih

Poročilo izpiše seznam prihodkov in odhodkov podjetja za določeno obdobje, po stroškovnih mestih. Za vsako stroškovno mesto so izpisani prihodki in odhodki v določenem obdobju, ki ga izberemo pred obdelavo poročila.

V meniju |Poročanje |Vsa poročila |Računovodstvo |Dvostavno knjigovodstvo |Bilance in poslovna poročila izberemo povezavo Izpis realizacije za obdobje po stroškovnih mestih in odpre se nam standardna maska za zagon poročila, kjer moramo vnesti vse potrebne kriterije za zagon. Maska izgleda takole:

  
Vnos kriterijev za izpis realizacije po stroškovnih mestih
  
  Slika 13:  Vnos kriterijev za izpis realizacije po stroškovnih mestih

Kriteriji so sledeči:

Poslovno letoIzberemo poslovno leto za izpis.
Obdobje od: Obdobje do:Vpišemo datum obdobja od: do: za katerega bo izpisana realizacija.
Formula za izračun prihodkov:Vpišemo formulo s katero izračunamo prihodke. Več o tam kako zapišemo formule za izračun prometov najdete v poglavju o bilancah.
Formula za izračun odhodkov:Vpišemo formulo s katero izračunamo odhodke.
Den. valutaIzberemo v kateri valuti se naj prikažejo podatki.
Tip datoteke:Na koncu še izberemo tip datoteke v katerem želimo izpisati obrazec.

Ko smo vnesli vse potrebne kriterije kliknemo na gumb Zaženi za pripravo poročila.

Končano poročilo izgleda npr. takole:

  
Poročilo realizacije po stroškovnih mestih za določeno obdobje
  
  Slika 14:  Poročilo realizacije po stroškovnih mestih za določeno obdobje

 

9. Knjiga izdanih računov

Poročilo uporabljamo za izdelavo knjige izdanih računov. Pred izdelavo knjige za DDV vnesemo kriterije izpisa.

  
Vnos kriterijev za izpis knjige izdanih računov
  
  Slika 15:  Vnos kriterijev za izpis knjige izdanih računov

Knjigo izdanih računov lahko izpišemo na dva načina.

9.1 Izpis na podlagi obračuna DDV

Po zaključku obračuna DDV se avtomatsko knjižijo postavke za knjigo izdanih računov, ki jih ni možno več spreminjati. Program si natančno zapomni vsebino knjige izdanih računov za vsak obračun posebej in s tem zagotavlja, da lahko knjigo izdanih računov kadar koli ponovno izpišemo s popolnoma enako vsebino.

Za izpis knjige izdanih računov izberemo obračun DDV-ja na podlagi katerega naj se izpiše knjiga.

9.2 Evidenčni izpis knjige izdanih računov

Evidenčni izpis se vsakokrat na novo pripravi na podlagi trenutnega stanja podatkov t.j. na podlagi vnešenih dokumentov v trenutku, ko zaženemo pripravo izpisa. Evidenčni izpis knjige izdanih računov torej ni ponovljiv in kot tak lahko služi le za informativne namene, nikakor pa ne moremo na podlagi tega izpisa oddajati mesečnih obračunov DDV-ja.

9.3 Zagon poročila

V vnosna polja za posamezne kriterije vnesemo naslednje vrednosti:

Str. mestoIzberemo omejitev izpisa za določeno stroškovno mesto. Stroškovno mesto običajno izberemo takrat, ko izračunavamo odbitni delež in potrebujemo ločen izpis knjige prejetih računov.
Obračun DDVPrivzeta izbira je izpis na podlagi zaključenega obračuna DDV. S klikom na dropDown.gif izberemo obodobje, za katero želimo izpis. Na voljo so nam vsa tista obdobja, za katera že imamo zaključen obračun DDV.
Obdobje od/doV primeru, da želimo evidenčni izpis brez izdelave obračuna, samo na podlagi izdanih oz. prejetih dokumentov, vnesemo datumsko obdobje, znotraj katerega želimo evidenčni izpis.
Tip datotekeIzberemo format dokumenta v katerem želimo izpis (MS Word, Adobe PDF ali OpenOffice).

S klikom na gumb Zaženi se prične priprava izpisa.

  
Knjiga izdanih računov
  
  Slika 16:  Knjiga izdanih računov

 

10. Knjiga izdanih računov za dobavo blaga

Da bi videli knjigo izdanih računov za dobavo blaga moramo pognati poročilo, to pa storimo tako, da v modulu Finance kliknemo na povezavo Poročila in pod rubriko DDV kliknemo na povezavo Knjiga izdanih računov za dobave blaga.

Odpre se nam maska za vnos kriterijev, ki jih potrebujemo za zagon poročila. Maska izgleda takole:

  
Maska za zagon poročila o izdanih računih za dobavo blaga
  
  Slika 17:  Maska za zagon poročila o izdanih računih za dobavo blaga

Str. mesto:S klikom na dropDown.gif lahko izberemo omejitev izpisa na določeno stroškovno mesto
Obračun DDV:S klikom na dropDown.gif izberemo za kateri obračun želimo poročilo
Tip datoteke:Na koncu še izberemo tip datoteke v katerem želimo izpisati poročilo

Kliknemo na gumb Zaženi in poročilo se bo zagnalo. Počakamo, da se zagon poročila zaključi.Ko se zagon zaključi se pokaže stran, ki jo prikazuje spodnja slika:

  
Poročilo se je končalo oz. zgeneriralo
  
  Slika 18:  Poročilo se je končalo oz. zgeneriralo

Da bi videli poročilo moramo klikniti na ime datoteke, ki se je zgeneriralo(zgornja slika).

Končano poročilo izgleda takole:

  
Končano poročilo izdanih računov za dobavo blaga
  
  Slika 19:  Končano poročilo izdanih računov za dobavo blaga

Sedaj lahko knjigo izdanih računov za dobavo blaga tudi natisnemo, z ukazom v orodni vrstici na vrhu programa v katerem smo izpisali knjigo.

 

11. Knjiga prejetih računov

Poročilo uporabljamo za izdelavo knjige prejetih računov. Pred izdelavo knjige za DDV vnesemo kriterije izpisa.

  
Vnos kriterijev za izpis knjige prejetih računov
  
  Slika 20:  Vnos kriterijev za izpis knjige prejetih računov

Knjigo prejetih računov lahko izpišemo na dva načina.

11.1 Izpis na podlagi obračuna DDV

Po zaključku obračuna DDV se avtomatsko knjižijo postavke za knjigo prejetih računov, ki jih ni možno več spreminjati. Program si natančno zapomni vsebino knjige prejetih računov za vsak obračun posebej in s tem zagotavlja, da lahko knjigo prejetih računov kadar koli ponovno izpišemo s popolnoma enako vsebino.

Za izpis knjige prejetih računov izberemo obračun DDV-ja na podlagi katerega naj se izpiše knjiga.

11.2 Evidenčni izpis knjige prejetih računov

Evidenčni izpis se vsakokrat na novo pripravi na podlagi trenutnega stanja podatkov t.j. na podlagi vnešenih dokumentov v trenutku, ko zaženemo pripravo izpisa. Evidenčni izpis knjige prejetih računov torej ni ponovljiv in kot tak lahko služi le za informativne namene, nikakor pa ne moremo na podlagi tega izpisa oddajati mesečnih obračunov DDV-ja.

11.3 Zagon poročila

V vnosna polja za posamezne kriterije vnesemo naslednje vrednosti:

Str. mestoIzberemo omejitev izpisa za določeno stroškovno mesto. Stroškovno mesto običajno izberemo takrat, ko izračunavamo odbitni delež in potrebujemo ločen izpis knjige prejetih računov.
Obračun DDVPrivzeta izbira je izpis na podlagi zaključenega obračuna DDV. S klikom na dropDown.gif izberemo obodobje, za katero želimo izpis. Na voljo so nam vsa tista obdobja, za katera že imamo zaključen obračun DDV.
Obdobje od/doV primeru, da želimo evidenčni izpis brez izdelave obračuna, samo na podlagi izdanih oz. prejetih dokumentov, vnesemo datumsko obdobje, znotraj katerega želimo evidenčni izpis.
Tip datotekeIzberemo format dokumenta v katerem želimo izpis (MS Word, Adobe PDF ali OpenOffice).

S klikom na gumb Zaženi se prične priprava izpisa.

  
Knjiga prejetih računov
  
  Slika 21:  Knjiga prejetih računov

 

12. Knjiga prejetih računov za pridobitev blaga

Da bi videli knjigo prejetih računov za pridobitev blaga moramo pognati poročilo, to pa storimo tako, da v modulu Finance kliknemo na povezavo Poročila in pod rubriko DDV kliknemo na povezavo Knjiga prejetih računov za pridobitve blaga.

Odpre se nam maska za vnos kriterijev, ki jih potrebujemo za zagon poročila. Maska izgleda takole:

  
Maska za zagon poročila o prejetih računih za pridobitev blaga
  
  Slika 22:  Maska za zagon poročila o prejetih računih za pridobitev blaga

Str. mesto:S klikom na dropDown.gif lahko izberemo omejitev izpisa na določeno stroškovno mesto
Obračun DDV:S klikom na dropDown.gif izberemo za kateri obračun želimo poročilo
Tip datoteke:Na koncu še izberemo tip datoteke v katerem želimo izpisati poročilo

Kliknemo na gumb Zaženi in poročilo se bo zagnalo. Počakamo, da se zagon poročila zaključi.Ko se zagon zaključi se pokaže stran, ki jo prikazuje spodnja slika:

  
Poročilo se je končalo oz. zgeneriralo
  
  Slika 23:  Poročilo se je končalo oz. zgeneriralo

Da bi videli poročilo moramo klikniti na ime datoteke, ki se je zgeneriralo(zgornja slika).

Končano poročilo izgleda takole:

  
Končano poročilo izdanih računov za dobavo blaga
  
  Slika 24:  Končano poročilo izdanih računov za dobavo blaga

Sedaj lahko knjigo prejetih računov za pridobitev blaga tudi natisnemo, z ukazom v orodni vrstici na vrhu programa v katerem smo izpisali knjigo.

 

13. Izpis obrazca E-UVOZ

Da bi videli izpis obrazca E-UVOZ moramo pognati poročilo, to pa storimo tako, da v modulu Finance kliknemo na povezavo Poročila in pod rubriko DDV kliknemo na povezavo Obrazec E-UVOZ.

Odpre se nam maska za vnos kriterijev, ki jih potrebujemo za zagon poročila. Maska izgleda takole:

  
Maska za zagon izpisa obrazca E-UVOZ
  
  Slika 25:  Maska za zagon izpisa obrazca E-UVOZ

Str. mesto:S klikom na dropDown.gif lahko izberemo omejitev izpisa na določeno stroškovno mesto
Obračun DDV:S klikom na dropDown.gif izberemo za kateri obračun želimo izpisati obrazec
Tip datoteke:Na koncu še izberemo tip datoteke v katerem želimo izpisati obrazec

Kliknemo na gumb Zaženi in poročilo se bo zagnalo. Počakamo, da se zagon obrazca zaključi.Ko se zagon zaključi se pokaže stran, ki jo prikazuje spodnja slika:

  
Obrazec se je končal oz. zgeneriral
  
  Slika 26:  Obrazec se je končal oz. zgeneriral

Da bi videli obrazec moramo klikniti na ime datoteke, ki se je zgenerirala(zgornja slika).

Končan obrazec izgleda takole:

  
Končan obrazec E-UVOZ
  
  Slika 27:  Končan obrazec E-UVOZ

Sedaj lahko obrazec E-UVOZ tudi natisnemo, z ukazom v orodni vrstici na vrhu programa v katerem smo izpisali obrazec.

 

14. Rekapitulacijsko poročilo

  
Rekapitulacijsko poročilo
  
  Slika 28:  Rekapitulacijsko poročilo

 

15. Poročilo o dobavah po 76. členu

  
Poročilo o dobavah po 76. členu
  
  Slika 29:  Poročilo o dobavah po 76. členu

 

16. Dnevnik knjiženja

Poročilo uporabljamo za izpis dnevnika knjiženja. Pred izdelavo izpisa vnesemo kriterije izpisa dnevnika knjiženja.

  
Vnos kriterijev za izpis dnevnika knjiženja
  
  Slika 30:  Vnos kriterijev za izpis dnevnika knjiženja

Poslovno letoIzberemo poslovno leto.
Temeljnica od/doVnesemo številko temeljnice oz. temeljnic, za katere želimo izpis dnevnika knjiženja.
Obdobje od/doVnesemo obdobje za katero želimo izpis dnevnika knjiženja. Pri izdelavi izpisa se bodo upoštevale vse knjižbe, ki imajo datum obdobja znotraj vnešenega obdobja.
Datum knjiženja od/doVnesemo obdobje, v katerem so bile knjižene temeljnice, za katere želimo izpis. Pri izdelavi izpisa se bodo upoštevale vse knjižbe, ki imajo datum obdobja znotraj vnešenega obdobja.
Stroškovno mestoIzberemo željeno stroškovno mesto, če želimo izpis omejiti samo na enega.
Temeljnice prikaži posamičnoOdznačimo opcijo, če ne želimo, da se izpiše dnevnik knjiženja za vsako temeljnico posebej.
Način izpisaIzberemo na kakšen način naj bodo sortirani podatki: sortirano po številki temeljnice ali sortirano po datumu poslovnega obdobja.
Tip datotekeIzberemo format dokumenta v katerem želimo izpis (MS Word, Adobe PDF ali OpenOffice).

S klikom na gumb Zaženi se prične priprava za izpis dnevnika knjiženja po izbranih kriterijih.

  
Izpis dnevnika knjiženja
  
  Slika 31:  Izpis dnevnika knjiženja

 

17. Izpis konto kartic

Poročilo uporabljamo bodisi za izpis posameznih kontnih kartic bodisi za letni ali drug masovni izpis vseh ali več kontnih kartic naenkrat. Pred izdelavo izpisa vnesemo kriterije izpisa kontnih kartic.

  
Vnos kriterijev za izpis kontnih kartic
  
  Slika 32:  Vnos kriterijev za izpis kontnih kartic

V vnosna polja za posamezne kriterije vnesemo naslednje vrednosti:

Konto/-iVnesemo številke kontov za katere želimo izpis kontnih kartic. Konto lahko tudi izberemo s klikom na dropDown.gif. Če želimo izpis za več točno določenih kontov vpišemo številke tako, da jih ločimo z vejico npr. 1200,1210. Izpis vseh kartic za razred kontov naredimo tako, da vpišemo npr. 1*. Kriterije lahko tudi kombiniramo tako, da vpišemo 1200,16*,17*. Če želimo izpis kartic za vse konte, potem vpišemo 0*-9*.
Stroškovno mestoIzberemo stroškovno mesto, če želimo izpis omejiti samo na željeno stroškovno mesto.
Izpiši konte brez prometaObkljukamo, če želimo, da se konti izpišejo brez prometa.
Obdobje od/doVnesemo obdobje za katero želimo izpis kontnih kartic. Npr. od 1.1.2003 do 31.12.2003
Den. valutaIzberemo željeno denarno valuto, v kateri želimo prikazati podatke.
Za partnerjaIzberemo partnerja, če želimo izpis omejiti samo na določenega partnerja.
Izpiši ležeče z dodatnimi podatkiObkljukamo, če želimo, da se dodatni podatki izpišejo ležeče.
Sortiraj po zapiranju postavk (terjatev in plačilo sta na izpisu skupaj)Obkljukamo, če želimo izpis sortirati po zapiranju postavk.
Tip datotekeIzberemo format dokumenta v katerem želimo izpis (MS Word, Adobe PDF ali OpenOffice).

S klikom na gumb Zaženi se prične priprava za izpis konto kartice po izbranih kriterijih.

  
Izpis kontne kartice
  
  Slika 33:  Izpis kontne kartice

 

18. Izpis saldakonto kartic

Poročilo uporabljamo bodisi za izpis posameznih saldakonto kartic bodisi za letni ali drug masovni izpis vseh ali več saldakonto kartic naenkrat. Pred izdelavo izpisa vnesemo kriterije izpisa saldakonto kartic.

  
Vnos kriterijev za izpis saldakonto kartic
  
  Slika 34:  Vnos kriterijev za izpis saldakonto kartic

V vnosna polja za posamezne kriterije vnesemo naslednje vrednosti:

Konto/-iVnesemo številke kontov za katere želimo izpis saldakonto kartic. Konto lahko tudi izberemo s klikom na dropDown.gif. Če želimo izpis za več točno določenih kontov vpišemo številke tako, da jih ločimo z vejico npr. 1200,1210. Izpis vseh kartic za razred kontov naredimo tako, da vpišemo npr. 1*. Kriterije lahko tudi kombiniramo tako, da vpišemo 1200,16*,17*. Če želimo izpis kartic za vse saldokonte izberemo vsi saldakonti
Izpiši konte brez prometaObkljukamo, če želimo, da se konti izpišejo brez prometa.
Obdobje od/doVnesemo obdobje za katero želimo izpis kontnih kartic. Npr. od 1.1.2003 do 31.12.2003
StatusIzberemo status, če želimo omejiti izpis na ta status.
Den. valutaIzberemo željeno denarno valuto, v kateri želimo prikazati podatke.
Za partnerjaIzberemo partnerja, če želimo izpis omejiti samo na določenega partnerja.
Izpiši ležeče z dodatnimi podatkiObkljukamo, če želimo, da se dodatni podatki izpišejo ležeče.
Sortiraj po zapiranju postavk (terjatev in plačilo sta na izpisu skupaj)Obkljukamo, če želimo izpis sortirati po zapiranju postavk.
Tip datotekeIzberemo format dokumenta v katerem želimo izpis (MS Word, Adobe PDF ali OpenOffice).

S klikom na gumb Zaženi se prične priprava poročila za izpis saldakonto kartice po izbranih kriterijih.

  
Izpis saldakonto kartice
  
  Slika 35:  Izpis saldakonto kartice

 

19. Izpis dnevnika sprememb v glavni knjigi

S poročilom Dnevnik sprememb v glavni knjigi lahko izpišemo knjižbe za določeno obdobje, ki so bile vnešene ali spremenjene v določenem obdobju. S poročilom lahko npr. ugotovimo katere knjižbe za preteklo poslovno leto 2004 so bile vnešene ali spremenjene po 1.1.2005. Izpis spremenjenih knjižb lahko omejimo po uporabnikih in obdobjih. Izpis je koristen za ugotavljanje napak pri knjiženju in izdelavi zaključnega računa.

Poročilo najdemo v meniju |Finance |Poročila pod rubriko Knjiženja.

Odpre se nam maska za vnos kriterijev, ki jih potrebujemo za zagon poročila. Maska izgleda takole:

  
Maska za zagon dnevnika sprememb v glavni knjigi
  
  Slika 36:  Maska za zagon dnevnika sprememb v glavni knjigi

Obdobje od: do:Vpišemo obdobje oz. poslovno leto za katerega želimo izpis knjižb.
Knjižbe spremenjene od dne: do dne:Vpišemo datum od kdaj do kdaj so bile narejene spremembe v glavni knjigi za zgoraj določeno obdobje.
Uporabnik:S klikom na dropDown.gif izberemo uporabnika, ki je naredil spremembe v glavni knjigi. Če pustimo prazno, se izpišejo spremembe vseh uporabnikov.
Tip datoteke:Izberemo tip datoteke v katerem želimo izpisati obrazec.

Ko smo izpolnili vse potrebne kriterije za zagon dnevnika, kliknemo na gumb Zaženi in poročilo se bo zagnalo. Počakamo, da se zagon dnevnika zaključi.

Končan dnevnik izgleda takole:

  
Dnevnik sprememb v glavni knjigi
  
  Slika 37:  Dnevnik sprememb v glavni knjigi

 

20. Statistika števila knjižb po mesecih in strankah

  
Statistika števila knjižb po mesecih in strankah
  
  Slika 38:  Statistika števila knjižb po mesecih in strankah

 

21. Tiskanje IOP obrazcev

V IOP obrazcu so izpisane vse odprte postavke za določen konto, do datuma, ki ga vnesemo v pripravi izpisa.

Obrazec IOP najdemo v meniju |Poročanje |Vsa poročila |Računovodstvo |Dvostavno knjigovodstvo |Terjatve in obveznosti, kjer imamo na voljo poročila: Tiskanje IOP obrazcev, Tiskanje IOP obrazcev (prometi podrobno) in Tiskanje IOP obrazcev (prometi podrobno v več valut). V tem meniju izpišemo IOP obrazec za vse poslovne partnerje, ki imajo odprte postavke. Obrazec pa lahko izpišemo za določenega posameznega partnerja v modulu Saldakonto kartice.

Odpre se nam maska za vnos kriterijev, ki jih potrebujemo za zagon poročila. Maska izgleda takole:

  
Maska za zagon obrazca IOP
  
  Slika 39:  Maska za zagon obrazca IOP

Poslovno letoIzberemo poslovno leto.
Konto:S klikom na dropDown.gif izberemo omejitev izpisa na določen konto. Vnos podatka je obvezen.
Datum otvoritveVnesemo željeni datum otvoritve.
Poročilo za datumIzberemo za kateri dan bomo izpisali IOP obrazec.
Izpis zaIzberemo za koga se izpisuje obrazev (za vse partnerje, samo za določenega, ki ga izberemo, za dobavitelje na izbranem stroškovnem mestu in za kupce na izbranem stroškovnem mestu)
Prikaži partnerje s saldom 0Če želimo tudi izpis partnerjev s saldom 0 obkljukamo.
Prikaži odprte postavke z zneskom večjim odče želimo prikaz odprtih postavk z zneskom večjim od vnešenega vnesemo vrednost.
Način izpisaIzberemo na kakšen način bomo izpisali odprte postavke: samo izpis salda oz. odprtega zneska po dokumentih ali podroben izpis seznama odprtih knjižb na saldakontih.
Jezikovna variantaIzberemo jezik izpisa.
Tip datoteke:Na koncu še izberemo tip datoteke v katerem želimo izpisati obrazec.

Ko smo izpolnili vse potrebne kriterije za zagon obrazca, kliknemo na gumb Zaženi in poročilo se bo zagnalo. Počakamo, da se zagon obrazca zaključi.

Končan obrazec izgleda takole:

  
Končan obrazec IOP
  
  Slika 40:  Končan obrazec IOP

Za izgled IOP obrazca lahko uporabimo tudi kakšno lastno predlogo. Kako naredimo to, si lahko preberete v poglavju nastavitve oblike izpisa izdanih dokumentov.

 

22. Tiskanje opominov

Opomine lahko izpišemo v meniju |Finance |Poročila pod rubriko Popisi in izterjava za vse partnerje, ki še niso poravnali zapadlih obveznosti do datuma, ki ga vpišemo pri pripravi poročila. V modulu Saldakonto kartice, pa lahko izpišemo opomin za določenega posameznega partnerja.

Odpre se nam maska za vnos kriterijev, ki jih potrebujemo za zagon poročila. Maska izgleda takole:

  
Maska za zagon opomina
  
  Slika 41:  Maska za zagon opomina

Poslovno letoIzberemo poslovno leto.
Konto:S klikom na dropDown.gif izberemo omejitev izpisa na določen konto. Vnos podatka je obvezen.
Datum otvoritveVnesemo željeni datum otvoritve.
Poročilo za datumIzberemo za kateri dan bomo izpisali IOP obrazec.
Izpis zaIzberemo za koga se izpisuje obrazev (za vse partnerje, samo za določenega, ki ga izberemo, za dobavitelje na izbranem stroškovnem mestu in za kupce na izbranem stroškovnem mestu)
Prikaži partnerje s saldom 0Če želimo tudi izpis partnerjev s saldom 0 obkljukamo.
Prikaži odprte postavke z zneskom večjim odče želimo prikaz odprtih postavk z zneskom večjim od vnešenega vnesemo vrednost.
Način izpisaIzberemo na kakšen način bomo izpisali odprte postavke: samo izpis salda oz. odprtega zneska po dokumentih ali podroben izpis seznama odprtih knjižb na saldakontih.
Vrsta dokumentaIzberemo za kateri opomin gre.
Jezikovna variantaIzberemo jezik izpisa.
Tip datoteke:Na koncu še izberemo tip datoteke v katerem želimo izpisati obrazec.

Ko smo izpolnili vse potrebne kriterije za zagon obrazca, kliknemo na gumb Zaženi in poročilo se bo zagnalo. Počakamo, da se zagon obrazca zaključi.

Končan obrazec izgleda takole:

  
Končan opomin
  
  Slika 42:  Končan opomin

Za izgled obrazca oz. opomina lahko uporabimo tudi kakšno lastno predlogo. Kako naredimo to, si lahko preberete v poglavju nastavitve oblike izpisa izdanih dokumentov.

 

23. Promet partnerja po kontih za obdobje

Poročilo prikaže skupni znesek knjiženega prometa za določenega partnerja po kontih za določeno časovno obdobje.

  
Vnos parametrov pred zagonom poročila
  
  Slika 43:  Vnos parametrov pred zagonom poročila

Pred izdelavo poročila vnesemo naslednje parametre, ki vplivajo na vsebino poročila:

Poslovno letoIzberemo poslovno leto.
PartnerIzberemo partnerja za katerega izdelujemo poročilo.
Konto/-iVnesemo številke kontov za katere želimo pregled prometa. Konto lahko tudi izberemo s klikom na dropDown.gif. Če želimo izpis za več točno določenih kontov vpišemo številke tako, da jih ločimo z vejico npr. 1200,1210. Izpis vseh prometov za določen razred kontov naredimo tako, da vpišemo npr. 4*. Kriterije lahko tudi kombiniramo tako, da vpišemo 1200,16*,17*. Če želimo izpis prometov za vse konte, potem vpišemo 0*-9*.
 Izpiši konte brez prometa Označimo, če želimo, da se izrecno izpišejo tudi vsi tisti konti na katerih ni bilo prometa.
Obdobje od/doVnesemo obdobje za katero želimo izpis prometa. Npr. od 1.1.2003 do 31.12.2003
Stroškovno mestoIzberemo stroškovno mesto, če želimo izpis omejiti na željeno stroškovno mesto.
Den. valutaIzberemo denarno valuto, v kateri se naj prikažejo podatki.
Tip datotekeIzberemo format dokumenta v katerem želimo izpis (MS Word, Adobe PDF ali OpenOffice).

S klikom na gumb Zaženi se izdela izpis v skladu z izbranimi parametri.

  
Izgled poročila
  
  Slika 44:  Izgled poročila

 

24. Prometi in rezultat po stroškovnih mestih za obdobje

  
Prometi in rezultat po stroškovnih mestih za obdobje
  
  Slika 45:  Prometi in rezultat po stroškovnih mestih za obdobje

 

25. Register osnovnih sredstev

Poročilo je namenjeno izpisu registra osnovnih sredstev, ki ga imate vnešenega v programu.

Poročilo lahko izpišete tako, da preko menija |Poročanje |Vsa poročila |Računovodstvo v razdelkuOsnovna sredstva izberete povezavo Register osnovnih sredstev kar je lepo prikazano na spodnji sliki:

  
Izberete povezavo za izpis registra osnovnih sredstev
  
  Slika 46:  Izberete povezavo za izpis registra osnovnih sredstev

Po kliku na to povezavo, se vam odpre maska za zagon poročila:

  
Vnos podatkov za zagon poročila
  
  Slika 47:  Vnos podatkov za zagon poročila

Aktivacija od dne: do dne:Vpišemo datum, kdaj smo OS aktivirali. Vnos podatka je obvezen.
Datum nabave: do dne:Vpišemo datum, kdaj smo OS nabavili. Vnos podatka je obvezen.
StatusV padajočem meniju izberemo status OS.
Konto nabave - debetV padajočem meniju izberemo konto nabave.
Amortizacijska skupinaV padajočem meniju izberemo za katero amortizacijsko skupino želimo izpisati OS.
Stroškovno mestoIzberemo stroškovno mesto, če želimo izpis omejiti na željeno stroškovno mesto.
Osnovna sredstva, ki povečujejo vrednost se izpišejoObkljukamo, če želimo, da se osnovna sredstva, ki povečujejo prednost izpišejo.
Dodatni podatki na izpisu registra OSOznačimo na kakšen način želimo izpisati poročilo.
Tip datotekeIzberemo poljuben tip datoteke v katerem se bo poročilo odprlo.

Obdelavo poženemo s klikom na gumb Zaženi

Izbiramo lahko med tremi načini izpisa in sicer:

  
Register OS
  
  Slika 48:  Register OS

  
Register OS grupiran po amortizacijskih skupinah
  
  Slika 49:  Register OS grupiran po amortizacijskih skupinah

  
Register Os grupiran po kontu nabave
  
  Slika 50:  Register Os grupiran po kontu nabave

 

26. Osnovna sredstva - inventurni list

Poročilo lahko izpišete preko menija |Poročanje |Vsa poročila |Računovodstvo |Osnovna sredstva kjer v razdelku izberemo povezavo inventurni list, kot to prikazuje spodnja slika:

  
Izberete povezavo za izpis poročila
  
  Slika 51:  Izberete povezavo za izpis poročila

Po kliku na povezavo, se vam odpre maska za vnos podatkov potrebnih za obdelavo poročila:

  
Vnesete podatke za zagon poročila
  
  Slika 52:  Vnesete podatke za zagon poročila

Datum popisaVnesemo datum popisa. V primeru, da datuma ne vnesemo, se avtomatsko privzame trenutni datum.
Vrsta inventarja Osnovno sredstvo ali drobni inventar
NahajališčeV primeru, da želimo izpisati inventurni list za določeno nahajališče, to nahajališče tudi vnesemo. V nasprotnem primeru, se bo inventurni list izpisal za vsa nahajališča.
Stroškovno mestoVnesemo za katero stroškovno mesto želimo izpisati inventurni list. V primeru, da pustimo polje prazno, se bo izpisal inventurni list za vsa STM.
Način izpisaIzberemo na kakšne način želimo izpisati inventurni list. Načini so opisani spodaj.
Dodatni podatki na izpisu registra OS Dodatno lahko izpišemo bodisi dobavitelje, nabavne vrednosti itd.
Tip datotekeIzberemo v katerem formatu datoteke se bo odprl izpis.

Obdelavo poženemo s klikom na gumb Zaženi

Inventurni list lahko izpišemo na tri načine:

  
Inventurni list sortiran po inventarni številki
  
  Slika 53:  Inventurni list sortiran po inventarni številki

  
Inventurni list grupiran po nahajališču
  
  Slika 54:  Inventurni list grupiran po nahajališču

  
Inventurni list grupiran po STM
  
  Slika 55:  Inventurni list grupiran po STM

 

27. Obračunana amortizacija osnovnih sredstev po inventarni številki

Pred izpisom poročila morate narediti obračun amortizacije

Poročilo je dostopno preko menija |Finance |Poročila kjer v razdelku Osnovna sredstva klinete na povezavo Obračunana amortizacija osnovnih sredstev po inventarni številki tako kot to prikazuje spodnja slika:

  
kliknete na povezavo za vnos podatkov pomembnih za zagon poročila
  
  Slika 56:  kliknete na povezavo za vnos podatkov pomembnih za zagon poročila

Po kliku na povezavo se nam odpre maska za vnos podatkov, na podlagi katerih se bo kreiralo poročilo:

  
Vnesete podatke za zagon poročila
  
  Slika 57:  Vnesete podatke za zagon poročila

Obdobje od: do:Vnesemo obdobje za katerega želimo izpisati obračunano amortizacijo osnovnih sredstev. Vnos podatka je obvezen.
StatusIzberemo status OS
Stroškovno mestoIzberemo STM za osnovna sredstva katerih obračunano amortizacijo želimo izpisati. V primeru, da pustimo polje prazno, se bo izpisala obračunana amortizacija za vsa OS glede na ostale kriterije.
Amortizacijska skupinaIzberemo amortizacijsko skupino za katero želimo omejiti izpis.
Tip datotekeIzberemo v kakšnem formatu datoteke se bo poročilo odprlo.

Obdelavo poženemo s klikom na gumb Zaženi

Poročilo izgleda takole:

  
Obračunana amortizacija OS po inventarni številki
  
  Slika 58:  Obračunana amortizacija OS po inventarni številki

 

28. Statistika finančnih računov - izvoz datoteke XML za AJPES

Poročilo je namenjeno izdelavi datoteke v formatu XML za prenos na stran http://www.ajpes.si/sfr. Predpogoj za avtomatsko izdelavo poročila za Statistiko finančnih računov je, da ima podjetje pravilno nastavljen kontni načrt, kjer je za vse relevantne konte določen finančni instrument in v kolikor je potrebno tudi nasprotni sektor v skladu z napotki s spletne strani Banke Slovenije [http://www.bsi.si/html/porocanje_banki/finrac/podr_nav_3.html].

  
Zagon poročila
  
  Slika 59:  Zagon poročila

Po zagonu poročila po program zbral vse podatke ter izdelal datoteko XML za prenos v program na spletni strani http://www.ajpes.si/sfr. Po zaključku obdelave se nam prikaže sledeče okno:

  
Datoteko XML shranimo na disk
  
  Slika 60:  Datoteko XML shranimo na disk

S klikom na povezavo porocilo.xml shranimo datoteko na disk. Nato se prijavimo v program na spletni strani http://www.ajpes.si/sfr. Po prijavi v program kliknemo na gumb Uvoz.

  
Uvoz poročila za namene SFR na portal AJPES
  
  Slika 61:  Uvoz poročila za namene SFR na portal AJPES

Odpre se nam novo okno v katerem po kliku na gumb Prebrskaj... poiščemo datoteko porocilo.xml. Po izbiri datoteke kliknemo na gumb Uvoz (glej sliko spodaj).

  
Uvoz datoteke za AJPES
  
  Slika 62:  Uvoz datoteke za AJPES

Ko datoteko uvozimo jo bo program AJPES preveril, po potrebi lahko sedaj podatke tudi spreminjamo ter nato zaključimo oddajo s potrditvijo oddanega poročila.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2019