Seznam odprtih postavk in salda po partnerjih na določen datum

Poročilo, ki ga najdemo v meniju |Poročanje |Vsa poročila |Računovodstvo |Dvostavno knjigovodstvo |Terjatve in obveznosti] nam izpiše seznam odprtih postavk na določenem [[Kontni načrt |saldakontu na določen dan. Seznam odprtih postavk je grupiran po dokumentih in po partnerjih. Pred izdelavo poročila vnesemo parametre, ki določajo izdelavo poročila:

  
Zagon poročila
  
  Slika 1: Zagon poročila

Poslovno letoIzberemo poslovno leto.
KontoIzberemo saldakonto.
Datum otvoritveVnesemo datum, ki se šteje kot otvoritev. Vse knjižbe, ki so še odprte pred tem datumom, bodo v poročilu izpisane v eni vrstici kot skupna otvoritvena postavka.
Poročilo za datumVnesemo datum za katerega želimo izpis odprtih postavk. Knjižbe, ki so bile zaprte po tem datumu se bodo štele, kot odprte ne glede na to, da so v času izdelave poročila že zaprte.
Postavke zapadle do dnePoročilo upošteva vse odprte postavke do datuma zapadlosti, ki je vnesen na tem mestu.
Izpis zaIzberemo partnerja ali vse za katerega izpisujemo poročilo.
Sortiraj poIzberemo po katerem kriteriju naj bodo sortirani podatki.
Dodatne možnostina tem mestu izberemo ali želimo dodatno še izpis salda, zdruevanje zneskov po dokumentih (v primeru večih knjižb za isti dokument), prikaz limita in grupiranje po zapadlosti dokumenta.
Tip datoteke:Na koncu še izberemo tip datoteke v katerem želimo izpisati obrazec.

Po zaključku obdelave se izdela dokument s seznamom odprtih postavk:

  
Izgled poročila
  
  Slika 2: Izgled poročila

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024