Prenos zaključka poslovnega leta v otvoritev novega poslovnega leta

Preden prenesemo zaključek poslovnega leta v otvoritev novega, je pomembno predvsem to, da nastavimo način izračuna otvoritve tekočega leta na otvoritvena temeljnica knjižena v tekočem letu.

Sama obdelava pa je na voljo v modulu |Poročanje |Vse obdelave |Računovodstvo |Dvostavno računovodstvo kjer izberemo obdelavo Prenos zaključka poslovnega leta v otvoritev novega poslovnega leta. Po kliku na to povezavo se nam odpre maska za vnos kriterijev prenosa zaključka poslovnega leta, ki izgleda takole:

  
Vnesemo kriterije za prenos zaključka poslovnega leta
  
  Slika 1: Vnesemo kriterije za prenos zaključka poslovnega leta

Novo poslovno letoIzberemo poslovno leto v katerega bomo zaključek prejšnjega poslovnega leta prenesli.
Konto/-i, ki jih želite prenesti(pustite prazno za vse konte)Izberemo konto, na katerem so odprte postavke, ki jih želimo prenesti v otvoritev novega poslovnega leta. V kolikor želite v otvoritev novega poslovnega leta prenesti odprte psotavke na vseh kontih, pustite polje prazno, kar pa ne priporočamo pred zaključkom poslovnega leta 2006.
Konto za negativne izravnave teč. razlikIzberemo konto na katerega se bodo prenesle negativne izravnave tečajnih razlik.
Konto za pozitivne izravnave teč. razlikIzberemo konto na katerega se bodo prenesle pozitivne izravnave tečajnih razlik.
Minimalni saldo na saldakontu za prenos v otvoritev novega letaVpišemo znesek minimalnega odprtega salda, ki se naj prenese v otvoritev. V kolikor je na kontu saldo manjši od vpisanega zneska, se ne bo prenesel v otvoritev.
 Otvoritev saldakontov izračunaj in knjiži v skupnem znesku za vsakega partnerja... V tem primeru program izračuna skupni saldo po partnerju.
 Zneske po posameznih kontih saldiraj Program izračuna skupni saldo za vsak konto posebej.
 Prenesi vse odprte postavke saldakonta Posebej se za vsak saldokonto prenesejo terjatve, obveznosti in plačila.

Ko smo vnesli vse kriterije, poženemo obdelavo s klikom na gumb Zaženi

Po zaključku te obdelave se bo ustvarila otvoritvena temeljnica v poslovnem letu za katerega smo prenos izvedli.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024