Uvoz osnovnih sredstev iz Excela

Če želimo v program na hitro vnesti večjo količino osnovnih sredstev oz. prenašamo podatke iz drugega programa, potem uporabimo funkcijo za uvoz registra osnovnih stredstev iz datoteke. Seznam osnovnih sredstev pripravimo v preglednici v formatu Excell ali ODS (OpenOffice oz. LibreOffice).

Datoteko lahko ustvarimo tako, da podatke vpišemo v stolpce, kot je prikazano na sledečih primerih.

Vzorec dateke za uvoz osnovnih sredstev v formatu XLS (Excell):

OsnovnaSredstva01.xls
Velikost: 20,00 kB

Za datoteko velja naslednje zaporedje podatkov in sicer:

 1. stolpec je inventarna številka
 2. stolpec je naziv
 3. stolpec je količina
 4. stolpec je nabavna vrednost
 5. stolpec je amortizacijska osnova(vpišemo jo samo, če je različna od nabavne vrednosti)
 6. stolpec je datum nabave
 7. stolpec je datum aktivacije
 8. stolpec je šifra amortizacijske skupine
 9. stolpec je letna stopnja amortizacijske skupine
 10. stolpec je šifra stroškovnega mesta
 11. stolpec je neodpisana vrednost(znesek OS ki se še mora amortizirati)
 12. stolpec je datum na katerega se nanaša neod. vrednost(od kdaj naprej se obračunava amortizacija) - vnos datuma je obvezen, če je vnešena neod. vrednost
 13. stolpec je konto nabave debet
 14. stolpec je konto amortizacije debet
 15. stolpec je konto amortizacije kredit
 16. stolpec je datum likvidacije
 17. stolpec je datum dobavitelj
 18. stolpec je naziv nahajališča
 19. stolpec je datum izločitve
 20. stolpec je status osnovnega sredstva
 21. stolpec je vrsta inventarja
 22. stolpec je serijska številka
 23. stolpec je ...

Prikazano je le določeno število stolpcev, ker se to lahko spreminja. Točno oz. aktualno strukturo dobimo tako, da izvozimo register OS iz programa

Prvih 9 stolpcev je obvezen vnos podatkov (razen amortizacijske osnove).

Stolpca 11 in 12 sta obvezna in pomembna v kolikor gre za prenos registra OS iz drugega programa v katerem smo že obračunavali amortizacijo za predhodna obdobja!

Ob uvozu je lahko letna stopnja amortizacijske skupine označena s % ali brez. Npr. 20% ali 20.

Uvoz OS iz Excela je omogočen preko menija |Finance |Register osn. sred. ter dodatne možnosti, kjer je nato možnost za uvoz OS iz excela(kot kaže spodnja slika):

  
Meni za dodatne možnosti
  
  Slika 1: Meni za dodatne možnosti

Ko kliknemo na to možnost se nam odpre nova maska za izbiro datoteke, ki jo bomo uvozili ter dodatne možnosti, ki jih lahko izberemo pri uvozu:

  
Dodatne možnostni pri uvozu registra OS iz datoteke
  
  Slika 2: Dodatne možnostni pri uvozu registra OS iz datoteke

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024