Obračun DDV po 16.3.2011 (66.a člen ZDDV-1 in ZPreZP)

Da bi se izboljšala plačilna disciplina in s tem odpravila vse večja nelikvidnost gospodarskih subjektov, je bil sprejet Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (Uradni list RS 18/11; ZPreZP).

Za nepravočasna plačila računov po ZPreZP [http://www.uradni-list.si/1/content?id=102648] je za prejemnike blaga in storitev, ki so davčni zavezanci, v novem 66.a členu ZDDV-1 [http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201118&stevilka=765] določena dodatna sankcija : popravek odbitka DDV. ZPreZP [http://www.uradni-list.si/1/content?id=102648] in sprememba ZDDV-1 sta pričela veljati 16.marca 2011.

Če davčni zavezanec ne opravi dolžnosti po ZPreZP [http://www.uradni-list.si/1/content?id=102648] in svoje zapadle neplačane obveznosti ne prijavi v prvi krog obveznega večstranskega pobota, zanj Zakon o dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-D [http://www.uradni-list.si/1/content?id=48850]) predvideva naslednje omejitve:

Davčni zavezanec, ki je ob prejetju računa odbil vstopni DDV, računa pa do dneva zapadlosti ni plačal, mora svojo davčno obveznost povečati za znesek odbitega DDV. V kolikor ob prejetju računa vstopnega DDV ni odbil, ga bo lahko odbil v davčnem obdobju, v katerem bo račun plačal.

Davčni zavezanec mora davčnemu organu zagotoviti informacijo o neuveljavljanju odbitka DDV, povečanju ali zmanjšanju odbitka DDV v elektronski obliki, in sicer ob predložitvi obračuna DDV za zadevno davčno obdobje.

Več o tem si lahko preberete na naslovu:

http://www.eracunovodstvo.org/blog/racunovodstvo/razlaga-66-a-clena-zddv-1-uveljavljanje-odbitka-ddv-pri-neplacanih-racunih/

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2019