Osnovna sredstva

 

1. Register osnovnih sredstev

V modulu |Finance imamo na voljo tudi Register osnovnih sredstev.

  
Pregled in iskanje osnovnih sredstev
  
  Slika 1:  Pregled in iskanje osnovnih sredstev

Privzeta stran je pregled in iskanje, kjer lahko iščemo in preglejujemo osnovna sredstva po naslednjih iskalnih kriterijih:

Iskano osnovno sredstvo izberemo tako, da kliknemo na aktivno povezavo (inv. št./naziv) kot nam kaže slika:

  

Podatke o osnovnem sredstvu lahko tudi spreminjamo, če kliknemo na gumb Spremeni.gif.

V primeru, da želimo v register vnesti novo osnovno sredstvo, kliknemo na gumb Novo osnovno sredstvo in odpre se nam vnosna maska:

  
Vnos novega osnovnega sredstva
  
  Slika 3:  Vnos novega osnovnega sredstva

V vnosna polja vnesemo naslednje podatke:

Inv. številkaVpišemo inventarno številko osnovnega sredstva.
NazivVpišemo naziv osnovnega sredstva.
KoličinaVpišemo količino osnovnega sredstva.
Nabavna vrednostVpišemo nabavno vrednost brez DDV, če imamo pravico do odbitka DDV. Sicer vpišemo nabavno vrednost z DDV. V primeru odbitnega deleža vpišemo vrednost, ki ji prištejemo neodbiti DDV. Ko je količina več kot 1 se kot nabavna vrednost vnese seštevek celotne količine OS.
Nepovratna sr.Vnesemo vrednost nepovratnih sredstev.
Amortizacijska osnova(v kolikor ni enaka nabavni vrednosti)Vnesemo amortizacijsko osnovo, v kolikor ni enaka nabavni ceni.
Datum nabaveVpišemo datum nabave osnovnega sredstva.
Datum aktiviranjaVpišemo datum, ko smo to osnovno sredstvo aktivirali.
Datum likvidacije:Vpišemo datum, ko smo to osnovno sredstvo likvidirali.
Datum izločitve:Vpišemo datum, ko smo to osnovno sredstvo izločili.
VzrokVnesemo vzrok izločitve.
Vrednost prodaje ob izločitviVnesemo vrednost, za kolikor smo prodali osnovno sredstvo.
Amortizacijska skupinaS klikom na dropDown.gif izberemo amortizacijsko skupino, v katero sodi to osnovno sredstvo.
KontoS klikom na dropDown.gif izberemo konto, na katerega se veže osnovno sredstvo(0400).
NahajališčeVnesemo nahajališče osnovnega sredstva.
Odgovorna osebaVnesemo odgovorno osebo.
Stroškovno mestoS klikom na dropDown.gif izberemo stroškovno mesto, na katerega se nanaša to osnovno sredstvo.
StatusS klikom na dropDown.gif določimo status osnovnega sredstva. Aktiven je v primeru, ko osnovno sredstvo aktivno vključimo v uporabo.
Naziv dobaviteljaVnesemo naziv podjetja.
Št. dok. dobaviteljaVnesemo št. dokumenta dobavitelja.
Serijska številka OSVnesemo serijsko številko.
Leto izdelaveVnesemo leto izdelave.
Neodpisana vrednost OS ob prenosu podatkovVnesemo neodpisano vrednost ob prenosu podatkov.
se prične obračunavatiIzberemo datum, kdaj se začne obravnavati
Preostala vrednost, ki se ne amortiziraVnesemo vrednost, ki se ne amortizira.

V poljih, ki so označena z rdečo zvezdico zvezdica.gif je vnos podatkov obvezen.

Vnos podatkov potrdimo s klikom na V redu.

 

2. Šifrant amortizacijskih skupin

V modulu |Finance imamo na voljo tudi Amortizacijske skupine.

  
Pregled in iskanje amortizacijskih skupin
  
  Slika 4:  Pregled in iskanje amortizacijskih skupin

Privzeta stran je pregled in iskanje, kjer lahko iščemo in preglejujemo amortizacijske skupine po naslednjih iskalnih kriterijih:

Iskano amortizacijsko skupino izberemo tako, da kliknemo na aktivno povezavo kot nam kaže slika:

  

Odpre se nam vnosna maska, kjer lahko spreminjamo obstoječe podatke o skupini.

V primeru, da želimo vnesti novo amortizacijsko skupino, kliknemo na gumb Nova skupina in odpre se nam vnosna maska:

  
Vnos nove amortizacijske skupine
  
  Slika 6:  Vnos nove amortizacijske skupine

V vnosna polja vnesemo naslednje podatke:

ŠifraVpišemo šifro, ki bo označevala amortizacijsko skupino.
Letna stopnja am. (%)Vpišemo, kolikšna je letna stopnja amortizacije.
OpisVpišemo poljubno besedilo, ki označuje amortizacijsko skupino.
Metoda obračunaS klikom na dropDown.gif izberemo metodo obračuna amortizacije.
StatusS klikom na dropDown.gif določimo status amortizacijske skupine.

Vnos podatkov potrdimo s klikom na V redu.

 

3. Uvoz osnovnih sredstev iz Excela

Če želimo v program na hitro vnesti večjo količino osnovnih sredstev oz. prenašamo podatke iz drugega programa, potem uporabimo funkcijo za uvoz registra osnovnih stredstev iz datoteke. Seznam osnovnih sredstev pripravimo v preglednici v formatu Excell ali ODS (OpenOffice oz. LibreOffice).

Datoteko lahko ustvarimo tako, da podatke vpišemo v stolpce, kot je prikazano na sledečih primerih.

Vzorec dateke za uvoz osnovnih sredstev v formatu XLS (Excell):

OsnovnaSredstva01.xls
Velikost: 11,00 kB

Za datoteko velja naslednje zaporedje podatkov in sicer:

 1. stolpec je inventarna številka
 2. stolpec je naziv
 3. stolpec je količina
 4. stolpec je nabavna vrednost
 5. stolpec je amortizacijska osnova(vpišemo jo samo, če je različna od nabavne vrednosti)
 6. stolpec je datum nabave
 7. stolpec je datum aktivacije
 8. stolpec je šifra amortizacijske skupine
 9. stolpec je stopnja amortizacijske skupine
 10. stolpec je šifra stroškovnega mesta
 11. stolpec je neodpisana vrednost(znesek OS ki se še mora amortizirati)
 12. stolpec je datum na katerega se nanaša neod. vrednost(od kdaj naprej se obračunava amortizacija) - vnos datuma je obvezen, če je vnešena neod. vrednost
 13. stolpec je konto nabave debet
 14. stolpec je konto amortizacije debet
 15. stolpec je konto amortizacije kredit
 16. stolpec je datum likvidacije
 17. stolpec je datum dobavitelj
 18. stolpec je naziv nahajališča
 19. stolpec je datum izločitve
 20. stolpec je status osnovnega sredstva
 21. stolpec je vrsta inventarja
 22. stolpec je serijska številka

Prvih 9 stolpcev je obvezen vnos podatkov (razen amortizacijske osnove).


Uvoz OS iz Excela je omogočen preko menija |Finance |Register osn. sred. ter dodatne možnosti, kjer je nato možnost za uvoz OS iz excela(kot kaže spodnja slika):

  
Meni za dodatne možnosti
  
  Slika 7:  Meni za dodatne možnosti

Ko smo kliknili na to možnost se nam odpre nova maska, kjer lahko uvozimo OS.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2019