1.1 Priloga 14

2. PODATKI V ZVEZI Z OPRAVLJENIMI NABAVAMI STORITEV IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV Z OBMOČIJ OZ. DRŽAV Z DAVČNO UGODNEJŠIM REŽIMOM

Obrazec Podatki v zvezi z opravljenimi nabavami storitev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev z območij oz. držav z davčno ugodnejšim režimom izpolnijo zavezanci za davek, ki so v davčnem obdobju opravili nabave storitev in neopredmetenih dolgoročnih osnovnih sredstev od dobaviteljev iz držav oz. območij, v katerih je splošna oz. povprečna nominalna stopnja obdavčitev dobička družb nižja od 12,5 odstotka, pri čemer to niso države članice EU in ne države, s katerimi ima Republika Slovenija podpisane pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčenja.

Stolpec 1 – Vpiše se naziv tujega dobavitelja.

Stolpec 2 – Vpiše se davčna številka tujega dobavitelja ali druga identifikacijska številka.

Stolpec 3 – Vpiše se država, v kateri ima dobavitelj svoj sedež.

Stolpec 4 – V preglednico se vpisuje skupna vrednost (kumulativni promet) storitev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev (ne glede na plačilo) v obdobju, za katero se sestavlja obrazec obračuna davka od dohodkov pravnih oseb. Vpišejo se podatki o kumulativnem prometu po posameznem dobavitelju v eurih s centi.

To prilogo izpolnjuje tudi zavezanec, ki v davčnem obračunu ugotavlja davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024