Priloga 2 Uredbe po ZRPPR1015

Obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za investiranje na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo (28. člen Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja) in v Pomurski regiji (6. člen Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015)

Obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za investiranje na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in v Pomurski regiji izpolnjuje zavezanec, ki uveljavlja olajšavo v skladu z 28. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (v nadaljnjem besedilu: ZSRR‐2) ali 6. členom Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (v nadaljnjem besedilu: ZRPPR1015) in ima sedež ter dejansko opravlja gospodarsko dejavnost na tem območju.

Davčno olajšavo lahko koristi zavezanec za investiranje v nove začetne investicije v opremo in neopredmetena sredstva, razen v opremo in neopredmetena sredstva iz drugega in tretjega odstavka 55.a člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 90/07, 56/08, 76/08, 92/08, 5/09, 96/09, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13 in 50/14; v nadaljnjem besedilu: ZDDPO‐2) ter iz drugega in tretjega odstavka 66.a člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB, 9/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 96/13, 29/14 – odl. US in 50/14; v nadaljnjem besedilu: ZDoh‐2). Za nove začetne investicije in neopredmetena sredstva se ne šteje nakup prevozne opreme v sektorju prometa.

Davčna olajšava za investiranje, ki jo zavezanec uveljavlja po 28. členu ZSRR‐2, se izključuje z olajšavo po 55.a členu ZDDPO‐2 in 66.a členu ZDoh‐2.

Zavezanec, ki uveljavlja to olajšavo, mora izpolniti ta obrazec in ga predložiti skupaj z davčnim obračunom davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) oziroma davčnim obračunom akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DohDej) kot njun sestavni del in na način, ki je določen za predložitev DDPO in DohDej.

Obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za investiranje se izpolnjuje v eurih s centri.

Stolpec 1 – Vrsta investicije

Izpisane so vrste investicij, v okviru katerih zavezanec izkazuje zneske vlaganj v opremo in neopredmetena sredstva.

Stolpec 2 – Znesek investicije v davčnem obračunu

Vpiše se znesek vlaganj v nove začetne investicije v opremo in neopredmetena sredstva, za katera zavezanec lahko uveljavlja davčno olajšavo v tem davčnem obdobju v skladu s 27. členom ZSRR‐2 ali 6. členom ZRPPR1015, ločeno po posameznih vrstah investicij.

Stolpec 3 – Znesek možne davčne olajšave (70 odstotkov investiranega zneska)

Vpiše se 70 odstotkov investiranega zneska, vpisanega v stolpcu 2, ločeno po posameznih vrstah investicij.

Stolpec 4 – Znesek koriščenja davčne olajšave

Vpiše se znesek koriščene davčne olajšave v obračunu DDPO oziroma DohDej, ki ne sme presegati davčne osnove in največ do višine najvišje dovoljene intenzivnosti državne pomoči. Najvišja dovoljena intenzivnost državne pomoči na posameznih območjih in v posameznih vrstah podjetji ne sme presegati odstotkov vrednosti investicije, navedenih v tej preglednici:

Podjetja V obdobju 1. 7. 2014–31. 12. 2017 V obdobju 1. 1. 2018–31. 12. 2020
vzhodna Slovenija
(NUTS 2)
zahodna Slovenija
(NUTS 2)
vzhodna Slovenija
(NUTS 2)
zahodna Slovenija
(NUTS 2)
velika 25% 15% 25% 10%
srednje
velika
35% 25% 35% 20%
mikro in
mala
45% 35% 45% 30%

Pri opredelitvi velikosti podjetij (mikro in mala, srednje velika in velika) se upoštevajo opredelitve, kot jih določa priloga I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o Evropski uniji.

Višina državne pomoči pri uveljavljanju davčne olajšave za investiranje se določi tako, da je višina državne pomoči razlika med zneskom davka brez olajšave in z olajšavo.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024