1.1 Priloga 3b

2. PODATKI V ZVEZI S SKRITIMI REZERVAMI IZ PRENESENIH SREDSTEV V PRIMERU IZSTOPNE OBDAVČITVE OZIROMA UVELJAVLJANJE ODLOGA PLAČILA DAVKA OD VKLJUČENIH SKRITIH REZERV PO 54.b ČLENU ZDDPO-2

Obrazec Podatki v zvezi s skritimi rezervami iz prenesenih sredstev v primeru izstopne obdavčitve oziroma uveljavljanje odloga plačila davka od vključenih skritih rezerv po 54.b členu ZDDPO-2 izpolnijo davčni zavezanci, ki razkrivajo skrite rezerve v skladu s 54.a členom ZDDPO-2 oziroma uveljavljajo odlog plačila davka iz naslova skritih rezerv iz prenesenih sredstev po 54.b členu ZDDPO-2.

3. Podatki v zvezi s skritimi rezervami iz prenesenih sredstev v primeru izstopne obdavčitve

V vrstico 1 se vpiše poštena vrednost prenesenih sredstev.

V vrstico 2 se vpiše davčna vrednost prenesenih sredstev.

V vrstici 3 se izračuna vrednost skritih rezerv. Znesek, ki pomeni skrite rezerve, se izračuna kot razlika med pošteno vrednostjo (vrstica 1) in davčno vrednostjo (vrstica 2) prenesenih sredstev ob prenosu. Če je ta razlika negativna, se šteje, da je enaka nič.

V vrstici 4 se izračuna davek iz naslova skritih rezerv iz prenesenih sredstev, v zvezi s katerim se lahko uveljavlja odlog plačila. Če je znesek skritih rezerv iz prenesenih sredstev (vrstica 3) manjši od davčne osnove v zap. št. 13 davčnega obračuna, se ta izračuna kot: (znesek skritih rezerv iz prenesenih sredstev (vrstica 3) / davčna osnova (zap. št. 13 davčnega obračuna)) * davek (zap. št. 17 davčnega obračuna). Če je znesek skritih rezerv iz prenesenih sredstev (vrstica 3) višji ali enak davčni osnovi v zap. št. 13 davčnega obračuna, je davek iz naslova skritih rezerv iz prenesenih sredstev enak davku iz zap. št. 17 davčnega obračuna.

4. Uveljavljanje odloga plačila davka v skladu s 54.b členom ZDDPO-2

V vrstici 5 se uveljavlja odlog plačila davka iz naslova skritih rezerv iz prenesenih sredstev v skladu s 54.b členom ZDDPO-2. Če zavezanec uveljavlja odlog plačila, označi DA.

V vrstici 6 zavezanec vpiše število obrokov (v skladu s 370.a členom ZDavP-2 zavezanec lahko določi največ pet obrokov).

5. Načrt odplačevanja obrokov davka iz naslova skritih rezerv iz prenesenih sredstev v skladu s 370.a členom ZDavP-2

V stolpcu 1 se izračuna znesek obrokov glede na število obrokov v vrstici 6 (enaki obroki).V stolpcu 2 se izračunajo/vpišejo obresti v skladu s 104. členom ZDavP-2.V stolpcu 3 se izračuna višina obveznosti za plačilo po posameznem obroku.V stolpcu 4 se določi zapadlost obveznosti, pri čemer prvi obrok v skladu s 370.a členom ZDavP-2 zapade v plačilo v 30 dneh od predložitve davčnega obračuna, naslednji obroki pa po poteku enega leta od zapadlosti predhodnega obroka.

To prilogo izpolnjuje tudi zavezanec, ki v davčnem obračunu ugotavlja davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024