1.1 Priloga 6a

2. PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA INVESTIRANJE po 55.a členu ZDDPO-2

3. (zap. št. 15.8 obračuna)

Obrazec Podatki v zvezi z olajšavo za investiranje po 55.a členu ZDDPO-2 (v nadaljevanju: Podatki v zvezi z olajšavo za investiranje) se izpolnjuje, če ima zavezanec vpisan podatek pod zap. št. 15.8 obračuna in/ali če ima zavezanec neizkoriščen del davčne olajšave iz tekočega ali preteklih davčnih obdobij. Obrazec Podatki v zvezi z olajšavo za investiranje se izpolnjuje in predlaga tudi, kadar je v davčnem obdobju, za katero se predlaga obračun, na podlagi davčnega nadzora nastala sprememba višine davčne olajšave, ki se nanaša na davčna obdobja od n-6 do n-1, če je v davčnem obdobju zavezanec upravičen do prenosa olajšav zaradi prenosa premoženja, združitve ali delitve ali ob vložitvi sredstev samostojnega podjetnika posameznika v pravno osebo ob izpolnjevanju pogojev iz 2. točke četrtega odstavka in devetega odstavka 51. člena ZDoh-2. Podatki v polje za davčno obdobje n-6 se vpisujejo le, če je katero koli obdobje od n do n-5 krajše od 12 mesecev.

Zavezanec, ki v davčnem obračunu ugotavlja davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, ne more uveljavljati olajšave za investiranje po 55.a členu ZDDPO-2, niti ne more v tem obdobju koristiti neizkoriščenih delov davčne olajšave za investiranje po 55.a členu ZDDPO-2 iz preteklih davčnih obdobij.

Zavezanec, ki v davčnem obračunu ugotavlja davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, v obrazcu Podatki v zvezi z olajšavo za investiranje izpolnjuje podatke, če je imel v zadnjem davčnem obdobju, ko je še ugotavljal davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov, izkazan neizkoriščen del davčne olajšave oziroma če je na podlagi davčnega nadzora nastopila sprememba višine davčne olajšave, ki se nanaša na predhodna davčna obdobja, ko je ugotavljal davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov oziroma če je v davčnem obdobju zavezanec upravičen do prenosa olajšav zaradi prenosa premoženja, združitve ali delitve ali ob vložitvi sredstev samostojnega podjetnika posameznika v pravno osebo ob izpolnjevanju pogojev iz 2. točke četrtega odstavka in devetega odstavka 51. člena ZDoh-2.

Obrazec Podatki v zvezi z olajšavo za investiranje se izpolnjuje v eurih s centi.

3.1 Znesek investicij v tisto opremo in neopredmetena sredstva, za katera se lahko uveljavlja davčna olajšava v davčnem obdobju

Vpiše se znesek investicij v opremo in neopredmetena sredstva, za katera se lahko uveljavlja davčna olajšava in jih je imel zavezanec v davčnem obdobju, za katero izpolnjuje davčni obračun. V ta znesek zavezanec ne vključi vlaganj v opremo po 1. in 2. točki drugega odstavka 55.a člena ZDDPO-2 in vlaganj v neopredmetena sredstva, navedena v tretjem odstavku 55.a člena ZDDPO-2. V ta znesek se tudi ne vključijo investicije v delu, ki so financirane iz sredstev proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, proračuna Republike Slovenije oz. proračuna EU, če imajo ta sredstva naravo nepovratnih sredstev. V ta znesek se ne vključujejo vlaganja, ki jih je zavezanec imel v davčnem obdobju, če jih je v istem davčnem obdobju tudi že prodal oz. odtujil ali če je v istem davčnem obdobju pridobil opremo na podlagi finančnega najema in izgubil pravico uporabe opreme. V ta znesek se ne vključuje vlaganj v opremo in neopredmetena sredstva, za katera zavezanec uveljavlja olajšavo po 55. členu ZDDPO-2.Zavezanec, ki v davčnem obračunu ugotavlja davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, zneskov ne vpisuje.

3.2 Stolpec 1 – Davčno obdobje

Vpiše se ustrezno davčno obdobje v obliki LLLL ali v obliki DD. MM. LL–DD. MM. LL. Davčno obdobje n pomeni davčno obdobje, za katero se sestavlja davčni obračun.

3.3 Stolpec 2 – 40 odstotkov investiranega zneska tekočega obdobja

Vpiše se 40 odstotkov investiranega zneska v opremo in neopredmetena sredstva, za katera zavezanec lahko uveljavlja davčno olajšavo v tem davčnem obdobju (40 odstotkov zneska iz polja Znesek investicij v tisto opremo in neopredmetena sredstva, za katera se lahko uveljavlja davčna olajšava v davčnem obdobju) v skladu s prvim odstavkom 55.a člena ZDDPO-2.V davčnem obračunu za davčno obdobje poslovnega leta 2011 – 2012 se vpiše znesek olajšave za investirani znesek v opremo in neopredmetena sredstva, za katera zavezanec lahko uveljavlja davčno olajšavo, kot seštevek 30 odstotkov investiranega zneska, vendar ne več kot 30.000 eurov, v davčnem obdobju do 31. 12. 2011 in 40 odstotkov investiranega zneska v davčnem obdobju od 1. 1. 2012 dalje.

3.4 Stolpec 3 – Neizkoriščeni del davčne olajšave preteklega obdobja

Vpiše se znesek neizkoriščenega dela davčne olajšave iz preteklih davčnih obdobij (podatek iz stolpca Neizkoriščeni del davčne olajšave iz obrazca Podatki v zvezi z olajšavo zainvestiranje iz predhodnega davčnega obdobja).

3.5 Stolpec 4 – Zmanjšanje neizkoriščenega dela davčne olajšave iz preteklega obdobja zaradi prodaje ali odtujitve pred potekom treh let oz. pred dokončnim amortiziranjem, če je to krajše od treh let

Če zavezanec proda oziroma odtuji opremo oziroma neopredmeteno sredstvo oziroma izgubi pravico uporabe opreme, za katero je uveljavljal davčno olajšavo, prej kakor v treh letih po letu vlaganja oziroma pred dokončnim amortiziranjem v skladu z ZDDPO-2, če je to krajše od treh let, navedene olajšave pa še ni izkoristil, se v stolpec 4 vpiše znesek zmanjšanja neizkoriščenega dela davčne olajšave za ta sredstva.V ta stolpec se vpiše tudi zmanjšanje neizkoriščenega dela davčne olajšave v primerih, ko je pri zavezancu prišlo do povečanja te davčne olajšave zaradi vložitve sredstev zavezanca, ki preneha opravljati dejavnost, v pravno osebo, če ne izpolni pogoja iz petega oziroma šestega odstavka v povezavi z desetim odstavkom 66.a člena ZDoh-2.

3.6 Stolpec 5 – Sprememba neizkoriščenega dela davčne olajšave iz preteklega obdobja zaradi spremembe po odločbi

Vpiše se znesek, ki pomeni razliko med višino davčne olajšave, ki jo je uveljavljal zavezanec v obračunu davka, in višino davčne olajšave, ugotovljene v morebitnem davčnem nadzoru (znesek je lahko s pozitivnim ali negativnim predznakom). Vpisujejo se tiste spremembe, ki so posledica nadzora v davčnem obdobju, za katero se sestavlja obračun, in se nanašajo na davčna obdobja od n-6 do n-1 ter še niso bile vključene v Prilogo 6a k obračunom za pretekla obdobja.

3.7 Stolpec 6 – Prenos davčne olajšave zaradi prenosa premoženja, združitve ali delitve

Vpiše se znesek prenesene olajšave v skladu s 40. in 43. členom ZDDPO-2 zaradi prenosa premoženja oziroma v skladu z 49. in 53. členom ZDDPO-2 zaradi združitve ali delitve. Pri prevzemni družbi se v davčnem obdobju, ki sledi obračunskemu dnevu združitve (ali razdelitve ali oddelitve), vpišejo ostanki neizkoriščenega dela davčne olajšave prenosne družbe (prenosnih družb) iz Priloge 6a obračuna(-ov), sestavljenega na obračunski dan združitve (ali razdelitve ali oddelitve), ki se lahko prenašajo. Pri prenosni družbi se vpišejo podatki v ta stolpec le v primeru, ko prenosna družba po prenosu premoženja ali oddelitvi ne preneha. V tem primeru se vpišejo ostanki neizkoriščenega dela davčne olajšave, ki so se prenesli, z negativnim predznakom v prvem davčnem obračunu, ki sledi obračunskemu dnevu oddelitve oziroma dnevu prenosa premoženja.

3.8 Stolpec 7 – Povečanje davčne olajšave zaradi vložitve sredstev samostojnega podjetnika posameznika v pravno osebo

Ob vložitvi sredstev zavezanca, ki preneha opravljati dejavnost, v pravno osebo ter ob izpolnjevanju pogojev iz 2. točke četrtega odstavka in devetega odstavka 51. člena ZDoh-2 velja v skladu s desetim odstavkom 66.a člena ZDoh-2, da je olajšavo prevzela nova pravna oseba pod pogoji, kot bi veljali, če do prenehanja zasebnika ne bi prišlo. V stolpec 7 se vpiše znesek prevzete davčne olajšave, vključno z neizkoriščenim delom davčne olajšave iz preteklih obdobij.

3.9 Stolpec 8 – Skupaj neizkoriščeni del davčne olajšave

Vpiše se seštevek stolpcev 2, 3, 5, 6 in 7, zmanjšan za znesek iz stolpca 4. Če je seštevek negativen, se vpiše 0.

3.10 Stolpec 9 – Koriščenje davčne olajšave v davčnem obdobju n

Vpiše se znesek koriščenja davčne olajšave iz posameznega davčnega obdobja. Znesek koriščenja davčne olajšave v posameznem letu ne sme biti višji od zneska v stolpcu 8. Skupni znesek koriščenja davčne olajšave mora biti enak znesku pod zap. št. 15.8 obračuna.Zavezanec, ki v davčnem obračunu ugotavlja davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, ne more koristiti davčne olajšave v obdobju, za katerega sestavlja obračun. Neizkoriščen del davčne olajšave iz stolpca 8 prenaša v naslednje davčno obdobje. Neizkoriščen del davčne olajšave iz davčnih obdobij, ko je ugotavljal davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov, bo lahko koristil šele v davčnih obdobjih, ko bo ponovno ugotavljal davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov ob pogoju, da še ne bo potekel zakonsko dopustni rok za prenos koriščenja neizkoriščenega dela davčne olajšave v naslednja davčna obdobja.

3.11 Stolpec 10 – Neizkoriščeni del davčne olajšave

Vpiše se razlika med stolpcema 8 in 9.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024