Evidenca porabe časa

V modulu |Prodaja |Evidenca porabe časa, lahko ločeno vodimo evidenco porabe časa, na podlagi poslovnih partnerjev, zaposlenih in delovnih nalogov, glede na izbrano časovno obdobje.

Porabo časa, lahko vežemo tudi na projekte [2], katere smo predhodno dodali v modulu |Finance Šifranti in nastavitve |Projekti.

Za vnos podatkov v evidenco porabe časa, kliknemo na željeni datum znotraj koledarja, izberemo delavca, projekt, delovni nalog, vrsto dela/tarife in vpišemo porabljen čas. Na podlagi določene urne postavke in porabe časa, se bo skupni strošek porabe časa izračunal avtomatsko.

  
Vnos podatkov v evidenco porabe časa
  
  Slika 1: Vnos podatkov v evidenco porabe časa


Za izpis poročila iz evidence porabe časa, kliknemo na gumb Več... in izberemo Generiranje in izpis poročila iz evidence porabe časa:

  
Izbira možnosti za generiranje poročila
  
  Slika 2: Izbira možnosti za generiranje poročila

  
Generiranje in izpis poročila iz evidence porabe časa
  
  Slika 3: Generiranje in izpis poročila iz evidence porabe časa

Podatki iz evidence porabe časa se avtomatsko prenesejo v modul Pregled in obračun ur [3].

 

1. Vnos, pregled in urejanje šifranta del/tarif


V modulu |Prodaja |Šifranti in nastavitve |Vrste del/tarife je omogočeno vodenje pregledne evidence vseh vrst poslov/tarif.

  
Pregled vrste del/tarife
  
  Slika 4: Pregled vrste del/tarife


Za vnos podatkov v vrsto del/tarife kliknemo na gumb Vnos novega. Vpišemo oznako tarife, urno postavko in opis vrste del/tarife. Vnos potrdimo s klikom na gumb V redu:

  
Urejanje vrste del/tarife
  
  Slika 5: Urejanje vrste del/tarife


V primeru, da vrste del/tarife želimo vezati na projekte, je potrebno urediti šifrant projektov [2] v modulu |Finance |Šifranti in nastavitve |Projekti.

 

2. Evidenca projektov


V modulu |Finance |Šifranti in nastavitve |Projekti vnašamo in preglejujemo evidenco projektov. Za vnos podatkov o novem projektu kliknemo na gumb Vnos novega projekta. Pri dodajanju projekta vpišemo oznako in opis projekta ter določimo uporabnike, ki lahko administrirajo projekt.

  
Vnos podatkov o projektu
  
  Slika 6: Vnos podatkov o projektu


Projekti, ki smo jih vnesli v šifrant, lahko kasneje uporabimo pri evidenci porabe časa.

 

3. Pregled in obračun ur


V modulu |Prodaja |Pregled in obračun ur, lahko preglejujemo obračunano porabo časa, na podlagi podatkov vpisanih v evidenco porabe časa. S klikom na gumb Dodatne možnosti, lahko obračunamo porabo časa in jih prenesemo na izdani račun:

  
Obračun porabe časa in prenos na izdani račun
  
  Slika 7: Obračun porabe časa in prenos na izdani račun

Izberemo način fakturiranja in kliknemo na gumb  Obračunaj in prenesi na izdani račun.

  
Izbira načina fakturiranja
  
  Slika 8: Izbira načina fakturiranja

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2023