Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek

(glej tudi Uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino)

To uredbo je z dnem 1.1.2005 nadomestila nova uredba objavljena dne 30.12.2004.

Novo uredbo najdete v UL on-line tukaj [http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=2004142&dhid=73717].

1.1 1. člen

Ta uredba določa višino povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, do katere se povračila stroškov in drugi prejemki ne vštevajo v osnovo za davek od osebnih prejemkov in v osnovo za prispevke za socialno varnost ter višino povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, do katere se priznavajo kot odhodek pri ugotavljanju davčne osnove.

1.2 2. člen

Povračila stroškov v zvezi z delom se ne vštevajo v osnovo za davek od osebnih prejemkov in v osnovo za prispevke za socialno varnost ter se priznajo kot odhodek največ do višine:

regres za prehrano med delom - do višine 10% povprečne mesečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece, preračunano za 22 delovnih dni oziroma 176 delovnih ur. Pri obračunu regresa prehrane med delom lahko izplačevalec upošteva število delovnih dni oziroma ur rednega delovnega časa, opredeljenega z aktom izplačevalca, v skladu z zakonom o delovnih razmerjih;

povračilo stroškov prevoza na delo in z dela - do višine stroškov za prevoz z javnimi prevoznimi sredstvi, če ni možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi pa kilometrina do višine 15% cene neosvinčenega motornega bencina - 95 oktanov;

dnevnica za službeno potovanje, ki traja:

6 do 8 ur do višine 1.218 SIT,
8 do 12 ur do višine 1.750 SIT,
nad 12 ur do višine 3.500 SIT;

povračilo stroškov prenočevanja - do višine zneska po predloženem računu, ki ga odobri delodajalec;

1.3 povračilo stroškov prevoza na službeni poti:

terenski dodatek dnevno - do višine 21% dnevnice za službeno potovanje, ki traja nad 12 ur;

1.4 povračila stroškov za službena potovanja v tujino:

do višine, določene v skladu z uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 38/94, 63/94, 24/96), in sicer dnevnica do višine, določene v skladu s 4., 5., 6., 7. in 8. členom te uredbe, povračilo stroškov prenočevanja do višine, določene v skladu z 9. členom te uredbe, povračilo stroškov prevoza na službeni poti do višine, določene v skladu z 12. in 15. členom te uredbe ter povračilo drugih stroškov do višine, določene v skladu s 14. členom te uredbe.

Določba 6. člena uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino se za davčne namene smiselno uporablja tako, da se znesek dnevnic, ki ne bo obdavčen, poveča:

nadomestilo za ločeno življenje:

povračilo stroškov stanovanja - do višine 18%,

povračilo stroškov prehrane - do višine 22% povprečne mesečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece.

1.5 2a. člen

Drugi prejemki se ne vštevajo v osnovo za davek od osebnih prejemkov in v osnovo za prispevke za socialno varnost ter se priznajo kot odhodek največ do višine:

jubilejne nagrade - do višine

povprečne mesečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece;

odpravnina ob upokojitvi - do višine treh povprečnih mesečnih plač zaposlenih v Republiki Sloveniji;

solidarnostna pomoč:

v primeru smrti delavca do višine treh povprečnih mesečnih plač zaposlenih v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece,

v drugih primerih enkratnih izplačil solidarnostnih pomoči delavcu, ki so vezana na posamezni individualni primer, do višine povprečne mesečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece.

1.6 3. člen

Drugi prejemki se priznavajo kot odhodek največ do višine:

plača pripravnika - do višine 70% plače, določene za delovno mesto, za katerega se pripravnik usposablja, oziroma do višine minimalne plače, če je ta višja;

mesečno plačilo učencem, dijakom in študentom za opravljeno obvezno praktično delo v vzgojno izobraževalnem procesu - do višine 15% povprečne mesečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji;

regres za letni dopust - do višine 70% povprečne mesečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji.

1.7 4. člen

Pri ugotavljanju zneskov iz prejšnjih členov se upoštevajo zadnji znani statistični podatki. Za izračun kilometrine se upošteva maloprodajna cena motornega bencina.

1.8 5. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 1994 dalje.

Uradni list RS, št. 72/1993, 43/1994 (spremembe in dopolnitve), 62/1994 (spremembe in dopolnitve), 7/1995 (spremembe in dopolnitve), 5/1998 (spremembe in dopolnitve), 50/2001 (spremembe in dopolnitve). Neuradno besedilo.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2023