Proizvodnja, servis in delovni nalogi

Modul delovni nalogi je namenjen proizvodnim in servisnim podjetjem. Omogoča obračun stroškov dela in materiala pri proizvodnji izdelkov ali izvajanju inštalacijskih, servisnih in drugih del.

Funkcionalnost, ki jo pokriva programski modul vključuje:

 

1. Pred pričetkom uporabe delovnih nalogov


V modulu |Zaloge |Šifranti in nastavitve |Skladišča po potrebi ločeno odpremo skladišče materiala, skladišče polproizvoda in skladišče dokončanih proizvodov. Na delovnem nalogu, lahko izberemo skladišče iz katerega dodajamo material in izberemo skladišča v katero prenašamo dokončane proizvode.

  
Odpiranje skladišča
  
  Slika 1:  Odpiranje skladišča


Šifrant artiklov uredimo preko modula |Zaloge |Šifranti in nastavitve |Artikli. Na kosovnice in delovne naloge, lahko dodamo samo artikle, kateri so označeni kot materiali, polproizvodi ali proizvodi:

  
Določitev vrste artikla na maski za vnos podatkov o artiklu
  
  Slika 2:  Določitev vrste artikla na maski za vnos podatkov o artiklu


Za dodajanje porabe časa na delovni nalog, je potrebno predhodno urediti vrsto del/tarife. Za vnos nove vrste dela/tarife kliknemo na modul |Prodaja |Šifranti in nastavitve |Vrste del/tarife na gumb Vnos novega.

  
Vrste del/tarife
  
  Slika 3:  Vrste del/tarife


Stanje zalog in kalkulacije cen materiala prenesemo na željeno skladišče z vnosom prevzemnice (|Nabava |Prevzemi blaga)

  
Izbira skladišča pri vnosu nove prevzemnice
  
  Slika 4:  Izbira skladišča pri vnosu nove prevzemnice


Pri dodajanju artiklov na prevzemnico lahko izberemo avtomatski prenos artikla na obstoječi delovni nalog ali odpremo nov delovni nalog s klikom na gumb Vnos novega:

  
Direktni prenos artikla iz prevzemnice na delovni nalog
  
  Slika 5:  Direktni prenos artikla iz prevzemnice na delovni nalog


V šifrant artiklov materiala je potrebno vnesti nabavno ceno, katera se bo prikazala kot strošek proizvodnje pri obračunu delovnih nalogov. Nabavno ceno materiala, lahko vnesete direktno pri prevzemnici.

Pri vnosu artiklov proizvoda v šifrant artiklov, ni obvezen vnos nabavne cene ampak je obvezen vnos prodajne cene. Nabavno cena (strošek proizvodnje) lahko prenesete v šifrant preko obračuna delovnega naloga.

 

2. Vnos kosovnic (normativov)


Kosovnice (normative) lahko vnašamo in pregledujemo preko modula |Prodaja |Šifranti in nastavitve |Kosovnice.

V primeru, da se normativi za proizvodnjo istega proizvoda ne spreminjajo, lahko z urejanjem šifranta kosovnic prihranimo čas in se izognemo ročnim vnosom podatkov o porabi materiala in porabljenih ur na delovni nalog. V primeru odstopanj od zadanih normativov so mogoče naknadne spremembe oziroma dopolnitve delovnega naloga.

Za vnos nove kosovnice kliknemo na gumb Vnos nove kosovnice, izberemo proizvod iz šifranta in vpišemo količino proizvoda, za katerega pripravljamo normativ.

  
Dodajanje proizvoda na kosovnico
  
  Slika 6:  Dodajanje proizvoda na kosovnico

V primeru, da še nismo vnesli podatke o proizvodu v šifrant, kliknemo na gumb Vnos novega artikla na kosovnici. Vnos potrdimo s klikom na gumb V redu.


S klikom na gumb Dodaj material dodamo potrebno vrsto in količino materiala za proizvodnjo. Vnos potrdimo in v orodni vrstici kliknemo na gumb Shrani, kateri utripa, dokler ne shranimo sprememb.

  
Dodajanje materiala na kosovnico
  
  Slika 7:  Dodajanje materiala na kosovnico


Na kosovnice za proizvode, lahko dodajate samo artikle, katere v šifrantu ožnačite za material ali polproizvod.


Za dodajanje porabljenih ur dela, kliknemo na gumb Dodaj delovne ure. Lahko izbiramo med tistimi vrsti del/tarif, katere smo predhodno vnesli v šifrant vrste dela/tarife in vpišemo porabo časa. Na podlagi določene urne postavke in vpisanih porabljenih ur, se izračuna strošek dela.

  
Dodajanje delovnih ur na kosovnico
  
  Slika 8:  Dodajanje delovnih ur na kosovnico

V primeru, da predhodno niste dodali vrste dela/tarife v šifrant, to storite s klikom na gumb Dodaj novo tarifo.

Po urejanju kosovnice, kliknemo na gumb Zaključi kosovnico. V tem trenutku se kosovnici dodeli številka (šifra proizvoda). Kosovnico lahko izpišemo s klikom na gumb Izpis, ki se nahaja v orodni vrstici.

  
Izpis kosovnice
  
  Slika 9:  Izpis kosovnice


Za prenos podatkov iz kosovnice na delovni nalog, kliknemo na gumb Prenesi na delovni nalog. Vpišemo količino proizvoda in izberemo, ali želimo podatke iz kosovnice prenesti na nov delovni nalog, ali na že obstoječega. Izbiro potrdimo s klikom na gumb V redu in za tem na gumb Shrani.

  
Prenos na delovni nalog
  
  Slika 10:  Prenos na delovni nalog

Delovni nalog se oštevilči po kliku na gumb Izstavitev dokumenta.

 

3. Vnos, urejanje in obračun delovnih nalogov

V modulu |Prodaja |Delovni nalogi lahko vnašamo in pregledujemo delovne naloge. Za vnos novega delovnega naloga, kliknemo na gumb Novi delovni nalog.

Vpišemo podatke o naročniku, datum pričetka dela, rok izvedbe in delovni nalog dodelimo delavcu. Izberemo skladišče iz katerega bomo dodajali material in skladišče na katerega bomo prenesli dokončani proizvod.

  
Vnos podatkov za novi delovni nalog
  
  Slika 11:  Vnos podatkov za novi delovni nalog


S klikom na gumb Dodaj naročeni izdelek, izberemo proizvod iz šifranta ali dodamo novi proizvod s klikom na gumb Vnos novega artikla. Po vnosu novega artikla, se ta avtomatsko doda v šifrant artiklov in prav tako na delovni nalog. Vpišemo količino proizvodov in potrdimo vnos.

  
Dodajanje naročenega izdelka na delovni nalog
  
  Slika 12:  Dodajanje naročenega izdelka na delovni nalog


Po vnosu naročenega proizvoda kliknemo na gumb Knjiženje porabe materiala.

  
Dodajanje materiala na delovni nalog
  
  Slika 13:  Dodajanje materiala na delovni nalog

Z dodajanjem materiala na delovni nalog, se prenesejo nabavne cene materiala, ki so vpisane preko prevzemnic. Skupna nabavna vrednost porabljenega materiala pa se prikazuje kot nabavna cena pri naročenem proizvodu. Izberemo, ali želimo da se strošek materiala knjiži na novo dobavnico, ali na naročeni proizvod, pri čemu se bo skupni strošek materiala prenesel v šifrant artiklov kot nabavna cena naročenega proizvoda. V primeru, da na delovni nalog želimo dodati porabljene delovne ure za proizvodnjo, kliknemo na gumb Dodaj delovne ure. Lahko izbiramo med tistimi vrsti poslov/tarif, katere smo predhodno dodali v šifrant Vrste del/tarife preko modula |Prodaja |Šifranti in nastavitve |Vrste del/tarife.

  
Dodajanje delovnih ur na delovni nalog
  
  Slika 14:  Dodajanje delovnih ur na delovni nalog


Po zaključku vnosa podatkov na delovni nalog, dobimo podroben prikaz potrebnega materiala in porabe delovnih ur za proizvodnjo naročenega proizvoda:

  
Prikaz obračuna delovnega naloga
  
  Slika 15:  Prikaz obračuna delovnega naloga


Delovni nalog lahko izpišemo po kliku na gumb Izstavitev dokumenta, takrat delovni nalog dobi tudi svojo številko.

  
Prikaz izpisa delovnega naloga
  
  Slika 16:  Prikaz izpisa delovnega naloga

 

4. Status delovnega naloga


Po zaključku vnosa vseh potrebnih podatkov za delovni nalog, lahko delovnemu nalogu spreminjamo status za boljši pregled in lažjo kontrolo procesa izvedbe.

  
Pregled delovnih nalogov
  
  Slika 17:  Pregled delovnih nalogov


Znotraj delovnega naloga ja na razpolago gumb Postavi status na ...:

  
Izbira statusa delovnega naloga
  
  Slika 18:  Izbira statusa delovnega naloga


V primeru, da na delovnemu nalogu določimo status v izvedbi, se bo zmanjšala zaloga materiala na skladišču, katerega smo izbrali za skladišče materiala, na datum, katerega smo vpisali v polje Pričetek dela.

  
Izbira statusa delovnega naloga 'v izvedbi'
  
  Slika 19:  Izbira statusa delovnega naloga 'v izvedbi'


V trenutku, ko status delovnega naloga spremenimo na dokončano, se bo povečala količina proizvoda na skladišču, ki smo ga izbrali za skladišče dokončanih proizvodov, na datum, katerega smo vpisali v polje datum izvedbe dela.

  
Izbira statusa delovnega naloga   dokončano
  
  Slika 20:  Izbira statusa delovnega naloga   dokončano

S spremembo statusa delovnega naloga na dokončano, vas bo program opozoril o spremembi nabavne cene naročenega proizvoda, če je sprememba nastala ali v primeru, da v šifrantu artiklov niste vpisali nabavne cene proizvoda.

Potrdite prenos nabavne cene proizvoda v šifrant artiklov, da se boste kasneje lahko poslužili avtomatskega knjiženja dobavnic in/ali izpisom poročila o zaslužku po artiklih za željeno obdobje (RVC - razlika v ceni).

Po zamenjavi statusa delovnega naloga na dokončano, izberemo, ali želimo shraniti izračunano nabavno ceno proizvoda po delovnem nalogu v šifrant.

  
Shranjevanje nabavne cene proizvoda v šifrant
  
  Slika 21:  Shranjevanje nabavne cene proizvoda v šifrant


Za dodajanje proizvoda na izdani račun, kliknemo v modulu |Prodaja |Računi na gumb Vnos računa in nato Dodajanje artiklov. Proizvod izberemo iz šifranta, vpišemo količino in kliknemo na gumb Izdaj račun.

V trenutku izstavitve računa, se automatsko kreira dobavnica za prodani proizvod in se zmanjša zaloga proizvoda na skladišču.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2019