Obračun poslovne uspešnosti ali božičnica

V kolikor imamo v podjetju izplačilo poslovne uspešnosti naredimo v ta namen ločeno vrsto dohodka.

Sprva je potrebno vnesti novo postavko za obračun plače v meniju |Plača |Šifranti in nastavitve |Postavke obračuna , ki ima vrsta izplačila bruto stimulacija, kot spodaj na primeru:

poslovnaUspesnost01.gif

Oznaka vrstice je lahko poljubna in ne rabi biti enaka, kot na zgornji sliki.

Po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) je izplačilo v višini 100% povprečne mesečne plače v RS, kot neobdavčeno z dohodnino, če je znesek izplačan enkrat v koledarskem letu vsem upravičenim delavcem hkrati in če so v splošnem aktu delodajalca določeni kriteriji in upravičenost vseh delavcev do dela plače za poslovno uspešnost ali pa če niso upravičeni vsi delavci, pod pogojem, da je s kolektivno pogodbo dogovorjena možnost izplačila dela plače za poslovno uspešnost.

V kolikor bomo pripravili obračun poslovne uspešnosti v mesecu novembru ali decembru, bo program izračunal maksimalni neobdavčen znesek iz povprečja mesečnih povprečnih plač zadnjih 12 mesecev. V kolikor bo zadnja aktualna povprečna plača bolj ugodna, se upošteva ta in ne povprečje plač zaposlenega.

Od 22.3.2022 velja, da se za neobdavčen del upošteva povprečna plača zaposlenega v zadnjih 12 mesecih, če je le ta višja od povprečne plače v Sloveniji, sicer pa velja povprečna plača v Sloveniji.

Od 01.01.2020 je prenehala veljati vrsta dohodka 1152 za namene poročanja na eDavkih. Za obračun poslovne uspešnosti in božičnice je potrebno narediti le obračun pod vrsto dohodka 1151 [3]

Za namene poročanja o izplačilih za poslovno uspešnost pred 01.01.2020, sta uvedeni 2 vrsti dohodka (obračun plač - REK1)

 

1. Poslovna uspešnost - del plače, ki se ne všteva v davčno osnovo (pred 01.01.2020)

Ustvarimo nov obračun plače po vrsti dohodka 1152 kamor dodamo zasposlene.

V obstoječo postavko za obračun plače Izplačilo poslovne uspešnosti vpišemo del zneska, ki ne bo obdavčen z dohodnino in je pod določenim zneskom v 44. čl. ZDoh--2. Razliko vnesemo v drug obračun dohodka po vrsti 1151.


Ta vrsta dohodka je prenehala veljati z 01.01.2020, sedaj je za poslovno uspešnost ali božičnico potrebno narediti le obračun pod vrsto dohodka 1151. Pri obeh vrstah dohodka pa se obračunajo prispevki zaposlenega in prispevki delodajalca na dani bruto znesek.

 

2. Poslovna uspešnost - del plače za poslovno uspešnost, nad zneskom določenim v 44. členu ZDoh-2 (pred 01.01.2020)

Vnesemo nov obračun plače po vrsti dohodka 1151, kamor dodamo zaposlene.

V postavko obračuna plače Izplačilo poslovne uspešnosti vneseme del druto zneska, za katerega se bo obračunala dohodnina.


Vrsta dohodka 1152 je prenehala veljati z 01.01.2020, sedaj je za poslovno uspešnost ali božičnico potrebno narediti le obračun pod vrsto dohodka 1151. Pri obeh vrstah dohodka pa se obračunajo prispevki zaposlenega in prispevki delodajalca na dani bruto znesek.

 

3. Poslovna uspešnost (za obračune po 01.01.2020)

Z 01.01.2020 je prenehala veljati vrsta dohodka 1152 za namene poročanja neobdavčene poslovne uspešnosti (ali božičnica), sedaj je potrebno narediti le obračun pod vrsto dohodka 1151, kateri bo neobdavčen do zneska določenega v 44. členu ZDoh-2. Nad tem zneskom bo program sam obdavčil višje zneske (primer plačilne liste spodaj)

  
Primer obračunane poslovne uspešnosti
  
  Slika 1: Primer obračunane poslovne uspešnosti

Za obračune pred 01.01.2020 je potrebno poročati ločeno neobdavčen in obdavčen znesek poslovne uspešnosti ali božičnice pod različno vrsto dohodka po naslednjih navodilih:

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024